Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25751894 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Nadleśnictwo Waliły
Adres: Białostocka 3, 16-040 Waliły-Stacja
Województwo / powiat: podlaskie, pow. białostocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:665 331 424,
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/812959
Opis:SA.270.28.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Królowe Stojło"
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Królowe Stojło" - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/812959
Składania : 08-09-2023 09:00:00
Otwarcia : 08-09-2023 09:10:00
7. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej na adres: www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily do dnia 08.09.2023 r. do godz.: 900, otwarcie ofert nastąpi: 08.09.2023 r. o godz.: 910.
Termin składania:2023-09-08
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr do 4 do zapytania
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
------
Waliły Stacja, 01.09.2023 r.
Znak: SA.270.28.2023
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nadleśnictwo Waliły, Waliły-Stacja, ul. Białostocka 3,16-040 Gródek, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi /dostawy/ roboty budowlanej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP:
1. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Królowe Stojło"
2. Termin realizacji zamówienia: zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr do 4 do zapytania
3. Inne wymogi Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: określone w zapytaniu ofertowym.
4. Kryteria wyboru: 100% - najkorzystniejsza cena.
5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6. Oferta winna zawierać: wartość całkowitą przedmiotu zamówienia sporządzona na ofercie wykonawcy (załącznik nr 3 do zapytania), referencje potwierdzające należyte wykonanie przynajmniej jednej usługi projektowej dotyczącej budownictwa drogowego o wartości kosztorysu inwestorskiego minimum 500 tys. zł.
7. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej na adres: www.platformazakupowa.pl/pn/lasy_walily do dnia 08.09.2023 r. do godz.: 900, otwarcie ofert nastąpi: 08.09.2023 r. o godz.: 910.
8. Osobą do kontaktu z wykonawcami:
? pod względem formalnym: Piotr Dąbrowski, tel.: 665 331 424,
mail: piotr.dabrowski1@bialystok.lasy.gov.pl,
? pod względem merytorycznym: Natalia Jatkowska, tel.: 508 011 601,
mail: natalia.jatkowska@bialystok.lasy.gov.pl
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 10. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania.
10. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
------
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 85 713 23 00
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Nadleśnictwo Waliły
Białostocka 3
16-040 Waliły-Stacja
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
8. Osobą do kontaktu z wykonawcami:

? pod względem formalnym: Piotr Dąbrowski, tel.: 665 331 424,
mail: piotr.dabrowski1@bialystok.lasy.gov.pl,

? pod względem merytorycznym: Natalia Jatkowska, tel.: 508 011 601,
mail: natalia.jatkowska@bialystok.lasy.gov.pl
Numer dokumentu:ID 812959, SA.270.28.2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: