Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15827075 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-08-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej
Organizator:Enea Ciepło Sp. z o.o.
Adres: ul. Warszawska Nr 27, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 797-309-043 tel. 707-309-351
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci cieplnej z przyłączami wraz z rozbiórką
istniejącej sieci cieplnych przy ulicach (zał. nr 5 do SIWZ) w zakresie poszczególnych zadań:
Zadanie nr 1 (Głowackiego, Narewska, Ukośna) - przebudowa sieci od BK-313 przy ul. Głowackiego do BK-239
przy ul. Antoniukowskiej i BK-313÷BK-320
wraz z odgałęzieniami i przyłączami do bud. przy ul.
Antoniukowskiej 12A, 10A, Ukośnej 1, 3, 5, 7, Głowackiego 14, Narewskiej 11, 13.
Zadanie nr 2 (Osiedle Alta) - przebudowa sieci od BK-241 przy ul. Solidarności do komory BK-9/1 przy ul.
Antoniukowskiej i od komory BK-24/5 do komory BK-9/3 przy ul. Antoniukowskiej wraz z odgałęzieniami i
przyłączami do bud. przy ul. Wierzbowej 3A, Antoniukowskiej 23, 21, 19, 19A, 17, 17 A, 17B, 15, 15A, 15B, 11A,
9, Broniewskiego 1, 1A.
Zadanie nr 3 (Kombatantów) - Przebudowa sieci od BK-205 przy ul. I Armii Wojska Polskiego do BK-8A/5 przy
ul. Kombatantów, od BK-8A do BK-8A/7.
Zadanie nr 4 (Mieszka I) - Przebudowa sieci od AK-114 przy ul. Mieszka I do AK-137 przy ul. Skorupskiej wraz z
odgałęzieniami i przyłączami do bud. przy ul. Skorupskiej 32/1, 30/1, 28/1, Piasta 52, 50, Mieszka I 11, 7, 5, 3,
2/1, 2A, 1, Spacerowej 6, Towarowej 16, 14, 12, 10, 6, 4.
Miejsce i termin składania ofert: SKŁADANIE OFERT
Oferty należy złożyć w kancelarii Enea Ciepło Sp. z o.o. 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27 do godziny 11 00 dnia
21.08.2018 r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "ZR-20/2018 - Wykonanie dokumentacji projektowej. Nie
otwierać przed 21.08.2018 r."
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego (szklana salka przy Kancelarii).
Termin składania:2018-08-21
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia
zadanie nr 1 (Głowackiego, Narewska, Ukośna): w terminie do 31.05.2019 r.,
zadanie nr 2 (Osiedle Alta): w terminie do 31.05.2019 r.,
zadanie nr 3 (Kombatantów): w terminie do 31.05.2019 r.,
zadanie nr 4 (Mieszka I): w terminie do 31.05.2019 r.
Wymagania:Opis zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45231100-6 Usługi projektowania systemów
grzewczych.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych wg zadań.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wykonawca do danego opracowania projektowego dołączy przedmiary, kosztorysy oraz specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
w sprawach formalnych:
Sylwia Prabucka
Sławomir Turkowski
tel. 797-309-043
tel. 707-309-351
Kod CPV:45231100-6
Numer dokumentu:ZR-20/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: