Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Rewitalizacji terenu (zagospodarowanie terenu)
Organizator:Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.22 60 338-27, (22) 6038608
E-mail:
Opis:wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej
Rewitalizacji terenu (zagospodarowanie terenu) w obiekcie KRP Warszawa II
przy ul. Wita Stwosza 31 na działce nr ewid. 59 obręb 10405.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami zawarty został w załączniku
nr 1 - opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr3 - ogólne warunki umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Vl.2) Termin i forma składania ofert:.19.03.2019 do godz. 15.00 formularz ofertowy wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Komendy Stołecznej Policji
Wydział Inwestycji i Remontów, przesłać na nr faksu 22 603 74 92 lub drogą
elektroniczną na adres e-mail: naczelnik.wir@ksp.policja.gov.pl
i jacek.czerko@ksp.policja.gov.pl
Termin składania:2019-03-19
Miejsce i termin realizacji:11.1.4) Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 (działka
nr ewid. 59 obręb 10405.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
(jeżeli tak, podać ilość części, wielkość i zakres poszczególnych części)
SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeżeli dotyczy):
III. 1) Posiadać doświadczenie, tj. wykazać się należytą realizacją w okresie wskazanym w Rozdz. IV.1)
wykonaniem: minimum: 2 projektów wielobranżowych polegające na sporządzeniu Projektu
zagospodarowania terenu obejmującego min. ogrodzenie, nawierzchnie utwardzone
(drogi, chodniki zatoki parkingowe z odwodnieniem, zieleń, budynek garażowy/wiata
garażowa), wiata śmietnikowa, oświetlenie terenu o wartości min. 40 000,0 PLN brutto
każdy projekt.
1. III. 2) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
.10 osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub
odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., póz. 65), w tym po 2 osoby (projektant i
sprawdzający nie mogą to być te same osoby) w każdej z n/w specjalności:
- d.1. architektonicznej,
- d.2. konstrukcyjno-budowlanej,
- d.3 drogowej
- d.4. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- d.5. instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, oraz wpisaną na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i
dysponującą aktualnym zaświadczeniem.
SEKCJA IV: INFORMACJE O DOKUMENTACH, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA
WRAZ Z OFERTĄ
Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (wzór - załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
o wartości poniżej 30 000 euro) zobowiązany jest złożyć:
IV. 1) Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
2) Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ewentualna
zmiana osób, o których mowa powyżej wymagać będzie pisemnej notyfikacji Wykonawcy. Zamawiający nie
wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce zastępowanej nie posiada kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia wymaganych wcześniej przez Zamawiającego.
3) Wykonawca wykaże się realizacjami o zakresie tożsamym lub podobnym do zakresu przedmiotu zamówienia
przekazując Zamawiającemu wykaz powyższych realizacji wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres
jego działalności jest krótszy to w okresie jego działalności.
IV.2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT
V.1) Kryteria oceny ofert: (np. cena, termin realizacji, gwarancja)
Kryterium: najniższa cena Znaczenie: 100,00 (w%)
Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie
cenę powiększoną o podatek VAT.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za
poszczególne rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od
towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
VI.3) Termin związania ofertą w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Vl.4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania lub unieważnienia
ogłoszonego zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Jacek Czerko 22 60 338-27
e-mail: jacek.czerko@ksp.policja.gov.pl
Kod CPV:71220000 - 6, 71320000 - 7
Źródło: Internet i własne
Załączniki: