Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren
Adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
Telefon / fax:42 675 24 88, 42 675 10 60, 42 675 2466.
E-mail:
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów - Wykonanie 8 szt. kompletnych dokumentacji budowlanych przyłączy kablowych 0,4 kV oraz budowa przyłączy kablowych 0,4 kV związanych z przyłączaniem nowych odbiorców w gminie Miasto Bełchatów- teren działania RE Bełchatów (pakiet 5) zgodnie z Załącznikiem nr 1- Specyfikacją techniczną.
Specyfikacja:36. Komisja Przetargowa udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania, bez ujawniania źródła zapytania. Odpowiedzi na zadane pytania zamieszcza się na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl pod odpowiednim numerem przetargu, bez konieczności dodatkowego, indywidualnego przesyłania Wykonawcom treści odpowiedzi. Komisja Przetargowa może nie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pod adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 15:00.
15. Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.19 r. o godz. 00.
Otwarcie ofert:16. Sesja otwarcia ofert rozpoczyna się w tym samym dniu o godz. 00, bez udziału Wykonawców w siedzibie: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź.
Termin składania:2019-06-26
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji robót: 6 miesięcy od daty podpisania umowy,
Termin realizacji dokumentacji projektowej: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
3. Kryterium oceny ofert - .
4. Zamawiający ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie wymaga:
- wniesienia wadium,
- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcom.
9. Osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź winny posiadać upoważnienia podstawowe do wykonywania tych prac. Upoważnienie podstawowe nadawane jest osobie zatrudnionej przez firmę zewnętrzną przez Prowadzącego eksploatację w Oddziale na wniosek uprawnionego przedstawiciela tej firmy, jeżeli posiada ona właściwe świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca. Wzór wniosku o nadanie upoważnienia podstawowego znajduje się na stronie Zamawiającego. Osoby, które będą wykonywały prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. muszą przestrzegać zasad zawartych w ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.", ,,Instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych" oraz ,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.", oraz ,,Zasadach prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych" które dostępne są na stronie http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/przydatne-dokumenty.
10. Cena oferty jest ceną ryczałtową za wszystkie świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, nawet gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów ofertowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.
11. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa po złożeniu Oferty może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji.
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji zgodnie z pkt 6.3.5.21. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.
11.2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji w formie telefonicznej.
11.3. Po przeprowadzonych negocjacjach Wykonawca potwierdzi wynegocjowane warunki za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej, składając ofertę w kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź zgodnie z pkt. 14 i 15 Ogłoszenia, maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od zakończenia negocjacji.
11.4. Stawki i ceny (łączna cena oferty, ceny jednostkowe, elementy składowe ceny) podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach nie mogą być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt. 14. W przypadku wyższych stawek bądź cen, Wykonawca będzie związany wcześniej złożoną, korzystniejszą ofertą.
12. Złożona oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy dostępny na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl zakładka Przetargi - Postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oznaczony numerem GZM/0324/BL/2019.

14. Na opakowaniu zawierającym ofertę należy zamieścić następujące informacje:
,,PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Wydział Zamówień",
oznaczenie pieczęcią lub dane Wykonawcy oraz ,,Postępowanie do 50 000 zł,
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów - Wykonanie 8 szt. kompletnych dokumentacji budowlanych przyłączy kablowych 0,4 kV oraz budowa przyłączy kablowych 0,4 kV związanych z przyłączaniem nowych odbiorców w gminie Miasto Bełchatów- teren działania RE Bełchatów (pakiet 5)
- nr ogłoszenia GZM/0324/BL/2019".
W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego faktu np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem lub za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
17. O wyniku postępowania zakupowego zawiadamia się wykonawcę, którego ofertę wybrano, a pozostałych wykonawców o jego zakończeniu. Informacja o zakończeniu postępowania zamieszczana jest także na stronie internetowej Zamawiającego. Zawiadomienie o wyniku Postępowania zakupowego nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta w odrębnym terminie wskazanym przez Zamawiającego.
18. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega zwrotowi, chyba że Zamawiający zdecyduje o zwrocie Oferty Wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
20. W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy zarejestrowani w BKW w kategorii w ramach, której prowadzone jest niniejsze postępowanie, którzy:
a) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakupu,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakupu,
e) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postepowaniem o udzielenie Zakupu, przestępstwo o charakterze terrorystycznym przestępstwo o charakterze terrorystycznym przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych. Niniejszy warunek odnosi się do członków zarządu, wspólników, partnerów, komplementariuszy,
f) dysponują osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia prac sieciowych (sieci
i urządzenia nN) w technologii PPN (prac pod napięciem).
21. Do oferty poza warunkami, których spełnienie zostało potwierdzone poprzez zarejestrowanie Wykonawcy w BKW należy załączyć niżej wymienione dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenia wykonawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Do polisy należy dołączyć kopię dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych,
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca wraz z ofertą zamierza złożyć wniosek o wpis do BKW, wymaga się, aby polisa OC była załączona odrębnie jako załącznik do wniosku
o wpis do BKW i odrębnie jako załącznik do oferty (dwa egzemplarze).
c) wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi, że osoby wskazane przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 21 ppkt. f ogłoszenia, posiadają uprawnienia do prowadzenia prac sieciowych (sieci i urządzenia nN) w technologii PPN (prac pod napięciem),
d) oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia (w przypadku spółek cywilnych oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument winien być złożony przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
22. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości).
23. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę do oferty. Każde pełnomocnictwo dołączone do oferty ma mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.
24. Niezłożenie dokumentów określonych w pkt. 22 może być podstawą do wykluczenia Wykonawcy zgodnie z pkt. 6.3.4.1. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz do odrzucenia oferty, zgodnie z pkt. 6.3.4.5. Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A..
25. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
26. W formularzu ofertowym Wykonawca poda numer faksu lub adres email.
27. Termin związania ofertą - 45 dni od daty otwarcia ofert.
28. Oferta oraz jej wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
29. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy.
30. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem złożenia oferty w toku negocjacji, o których mowa w pkt. 12 niniejszego ogłoszenia.
31. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty, z zastrzeżeniem Wniosku zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów do rejestracji w BKW.
32. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść ogłoszenia.
33. Formalności, które musi spełnić wyłoniony wykonawca w celu zawarcia umowy:
Wykonawca w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o zakończeniu postępowania zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w szczególności:
Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzględniający powyższe terminy)
Wyżej wymieniony dokument podlega akceptacji Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.
Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w ciągu 1 dnia od daty ogłoszenia wyniku postępowania drogą mailową zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dane do zawarcia umowy, m.in.: adres zamieszkania oraz numer PESEL.
34. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany do stawienia się w celu podpisania umowy w siedzibie spółki w wyznaczonym terminie.
35. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. Uchylanie się od zawarcia Umowy zakupowej, może spowodować wykluczenie Wykonawcy z kolejnych postępowań zakupowych.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,,ADO") jest: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej także ,,Spółką")
1.2. W sprawie przetwarzania (w tym ochrony) danych osobowych można skontaktować się z:
a) Inspektorem Ochrony Danych powołanym w ww. Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanej w punkcie 1.1. powyżej,
b) Administratorem pod adresem wskazanym w pkt 1.1.
1.3. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a) w celu podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed zawarciem umowy, związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci ustalenia, obrony
i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki,
w tym statystyki i raportowania, prowadzenia ewidencji prowadzonych postępowań zakupowych, zawartych umów, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
c) w celu realizacji prawnych obowiązków Spółki będącej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa, w tym art. 9c ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, prawa budowlanego, szczególności związanych z realizacją procesów inwestycyjnych przez Spółkę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (PZP), dodatkowo w celu realizacji ciążących na Spółce obowiązków prawnych wynikających z ww. ustawy PZP (i aktów wykonawczych) związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym informacji
o skazaniach i o innych naruszeniach prawa uzyskiwanych w granicach i na zasadach określonych w ww. przepisach (w tym informacje z KRK, uzyskiwane
w ramach ,,samooczyszczenia") (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
W przypadku gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem/reprezentantem wykonawcy do Pani/Pana danych osobowych (w szczególności imię i nazwisko, PESEL,
nr telefonu, adres e-mail)*, wskazanych w dokumentach przekazywanych Spółce w ramach postępowania zakupowego, mają zastosowanie cele i podstawy przetwarzania wskazane w pkt 1.3 lit. b-d, a także dodatkowy cel i podstawa przetwarzania: podjęcie działań przed zawarciem umowy pomiędzy Spółka
a wykonawcą, zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności przeprowadzenia postępowania zakupowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadku, gdy jest Pani/Pan wskazany do wykonywania umowy określonej w pkt 1.3, w tym jako podwykonawca, osoby, którymi posługuje się podwykonawca do realizacji przedmiotu umowy, Pani/Pana dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych PGE Dystrybucja S.A. w ramach prowadzonego postępowania zakupowego, które uzyskaliśmy od Wykonawcy
(w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)* przetwarzane będą
w celu i na podstawie wskazanej w pkt 1.3 lit. b-d, a także w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Spółką a Wykonawcą, zmierzających do zawarcia umowy, w szczególności przeprowadzenia postępowania zakupowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższe ma zastosowanie także do pełnomocników/reprezentantów osób wskazanych w zdaniu pierwszym.
*Dane wskazane jako przykładowe - do uzupełnienia w konkretnym postępowaniu
1.4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1.3, tj.:
w zakresie podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed zawarciem umowy,
w szczególności w celu związanym z postępowaniem u udzielenie zamówienia, zmierzających do zawarcia ze Spółką umowy - przez okres konieczny do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki
i raportowania, prowadzenia ewidencji prowadzonych postępowań zakupowych, zawartych umów, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
w zakresie realizacji obowiązków prawnych Spółki - przez okres wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 97 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
1.5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt 1.3. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.2 powyżej Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa - RODO.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania RODO zgodnie z art. 51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1.6. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom
i kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Spółka zobowiązana jest udostępnić dane na podstawie art. 8, art. 96 ust. 3 ustawy - prawo zamówień publicznych, podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy prowadzeniu postępowań zakupowych, wykonywaniu obowiązków prawnych ciążących na Spółce, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową lub bankową, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura, organy celne, Urząd Regulacji Energetyki, UOKIK, UZP, lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, firmom prawniczym, informatycznym, teleinformatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania
i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne, teleinformatyczne), obsługę korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.
1.7. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych; konsekwencje niepodania tych danych określa w.w. ustawa.
Podanie danych w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu zakupowym.
1.8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Kontakt:Osobą do kontaktu w sprawie zawarcia umowy jest: p. Maciej Zajdler, e-mail: Maciej.Zajdler@pgedystrybucja.pl, tel.: 42 675 2466.
37. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
Bogdan Latosiński, tel. 42 675 24 88; fax. 42 675 10 60
email: Bogdan.Latosinski@pgedystrybucja.pl , Dariusz.Klimacki@pgedystrybucja.pl
Numer dokumentu:GZM/0324/BL/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: