Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji WLZ budynku
Organizator:Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu
Adres: ul. Racjonalizatorów 3, 61-453 poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 61/ 8 344 983
Opis:Zapytanie ofertowe
w sprawie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji instalacji WLZ
budynku w Poznaniu przy ul. Jaworowej 68,70,72,74,76,78,80
1. Dębiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Racjonalizatorów 3,
administrująca budynkiem przy
ul. Jaworowa 68-80,
zwraca sią z prośbą o przedstawienie do dnia 24 maja 2019r. oferty na:
- wykonanie projektu modernizacji WLZ z wyniesieniem układów pomiarowych
do miejsca ogólnie dostępnego (na klatki schodowejw budynku Jaworowa 68,70,72,74,76,78,80.
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,
- ewentualne pełnienie nadzoru inwestorskiego, z formalnym prowadzeniem
korespondencji z ENEA, dotyczącej prowadzonych prac,
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę należy złożyć:
- na formularzu załączonym do niniejszego Zapytania.
- w sekretariacie Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się
niniejszego Zapytania,
- w zamkniętej kopercie, opisanej jako:
,,Oferta na dokumentację projektowo - kosztorysową,
z ewentualnym nadzorem, modernizacji WLZ w budynku Jaworowa 68-80
zwraca sią z prośbą o przedstawienie do dnia 24 maja 2019r. oferty
Termin składania:2019-05-24
Wymagania:2. Oferta powinna uwzględniać:
- wykonanie projektu i kosztorysów w terminie trzech tygodni od daty wyboru oferty,
- wykonanie projektu w czterech egzemplarzach,
- uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń,
- ewentualne pełnienie nadzoru inwestorskiego, z formalnym prowadzeniem korespondencji z ENEA,
dotyczącej prowadzonych prac (cenę nadzoru należy podać w ofercie w oddzielnej pozycji),
- udzielenie gwarancji i rękojmii po 3 lata.
3. W ofercie należy podać informacje o:
a. posiadaniu niezbędnych uprawnień do projektowania
i nadzorowania robót jak w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b. i o aktualnym członkostwie w Izbie Samorządu zawodowego
(z ważnością w czasie projektowania i ewentualnego nadzoru).

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty i jej zakresu.
Kontakt:7. Ewentualne informacje udzieli St. Specjalista ds. technicznych Juliusz Czarnecki
tel. 61/ 8 344 983
lub Kierownik ds. technicznych mgr inż. Katarzyna Figaszewska-Stronka.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: