Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Organizator:Urząd Gminy Żukowice
Adres: Żukowice 148, 67-231 Żukowice
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. głogowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (76) 831 - 42 - 41
E-mail:
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi 1020D w m. Nielubia w zakresie udrożnienia infrastruktury wodno-ściekowej i budowy ciągów pieszych "
Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1020 D w m. Nielubia w zakresie udrożnienia infrastruktury wodno-ściekowej i budowy ciągu pieszego. Przebudowa drogi będzie polegała na budowie chodnika wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu na całej długości projektowanego chodnika na działkach o nr: 26/1, 216, 218, 224, 461, 462, 465 oraz 214/1 obręb Nielubia, gm. Żukowice, z podziałem na trzy etapy:
a) Etap I - od skrzyżowania drogi gminnej nr 100043 D z drogą powiatową nr 1020 D do zatoczki autobusowej wraz z jej przebudową - odcinek ok. 350 m.
Zakres prac obejmuje;
1) wykonanie rowu krytego,
2) wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z jego obniżeniami na długości istniejących zjazdów,
3) wykonanie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych.
b) Etap II - od zatoczki autobusowej do drogi krajowej nr 12 - odcinek ok.400 m.
Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie rowu krytego / otwartego,
2) wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z jego obniżeniami na długości istniejących zjazdów,
3) wykonanie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych.
c) Etap III - od drogi wewnętrznej (na dz. nr 22/4) do skrzyżowania drogi gminnej nr 100043 D z drogą powiatową 1020D - wraz z przejściem dla pieszych pomiędzy etapem I a III - odcinek ok. 105 m.
Zakres prac obejmuje:
1) wykonanie rowu otwartego
2) wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jego obniżeniem na długości istniejących zjazdów do posesji,
3) wykonanie studni rewizyjnych i wpustów ulicznych
W dokumentacji należy także uwzględnić opinię konserwatora zabytków oraz pozwolenie wodno-prawne.
Zakres rzeczowy prac przedstawiają mapki poglądowe - załączone do zaproszenia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie etapy. Zamawiający zawrze umowę na wszystkie etapy lub na wybrany w zależności od warunków finansowych wskazanych w ofertach.
Wykonawca jest zobowiązany do:
1) opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi 1020D w m. Nielubia w zakresie udrożnienia infrastruktury wodno-ściekowej i budowy ciągów pieszych" w szczególności uwzględniając fakt, że dokumentacja będzie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) obejmującej:
a) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi - 5 egz.,
b) przedmiar robót w układzie kosztorysowym - 3 egz.,
c) kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kodów CPV - 3 egz.,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych -3 egz.,
e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
0 dokumentacje w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf,
g) wykonanie oraz uzyskanie zatwierdzenia dla projektu organizacji ruchu,
h) wszystkie niezbędne uzgodnienia celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzgodnieniami ewentualnych kolizji oraz wycinką drzew i krzewów.
2) uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia i uzyskania braku sprzeciwu do
wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
3) ewentualnego wznowienia granic;
4) udziału po stronie Zamawiającego w redagowaniu odpowiedzi na pytania składane przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu wg przedstawionych projektów;
5) dokonywania na wniosek Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
6) wyjaśnianie wszelkich wątpliwości wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej na etapie realizacji inwestycji.
Miejsce i termin składania ofert: Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej; pocztą na adres Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, pocztą elektroniczną na adres gmina@zukowice.pl lub faxem na nr 76 83 1 41 49 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.03.2018 r.
2) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zaproszenia. Wszelkie skreślenia należy zaparafować. Powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.
Termin składania:2018-03-26
Wymagania:Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z:
1) wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego;
2) wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach, uzgodnieniach i opiniach itp. dotyczących realizowanej inwestycji;
3) obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
- ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332),
- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462, z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389),
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003r. nr 120, poz. 1126),
- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124 ),
- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.).
4) polskimi normami;
5) aktualnym stanem wiedzy technicznej;
6) dokumentacja powinna być sporządzona przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: