Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Organizator:POCZTA POLSKA S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Gdańsku ,
Adres: ul. Targ Rakowy 7/8,, 80-940 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: 58 326 61 00
Opis:3. Przedmiot Zamówienia Odrębnego
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont ogrodzenia murowanego , budynku gospodarczego ( oficyny), dachu i elewacji
budynku głównego" w Starym Polu przy ul. Sienkiewicza 3
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Wytyczne do projektowania - Zał. nr 2 do SIWZ
b) Projekt umowy - Zał. nr 5 do SIWZ
4. Na przedmiot umowy tj. na roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji na okres
24 miesiące licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego:
www.poczta-polska.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Pionie Infrastruktury, ul. Targ Rakowy 7/8, 80-940 Gdańsk, pokój 208
(sekretariat) w terminie do dnia 10.09.2018 r. godz. 10:45.
Termin składania:2018-09-10
Wymagania:2. Tryb postępowania
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia odrębnego prowadzone jest w trybie przetargu odrębnego
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Poczcie Polskiej S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że jedynym sposobem przyjęcia oferty i dokonania zakupu jest
zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja ze strony Zamawiającego przekazana na etapie
przygotowania i prowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zawarcia
umowy.
3. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnego prowadzone jest w sposób
niejawny. Zakres informacji ujawnianych podczas postępowania jest określony w ustępie XI SIWZ.
4. Wykonawcom oraz podmiotom trzecim, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem, nie są
udostępniane jakiekolwiek dokumenty wewnętrzne Poczty Polskiej S.A. związane
z niniejszym postępowaniem.
Kod CPV:71320000-7, 71000000-8, 92520000-2
Numer dokumentu:43/PIGda/NNI/IS/18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: