Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji c.o
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1
Adres: ul. Prusa 6, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 725 757 819
E-mail:
Opis:1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji c.o ogrzewanej kotłem gazowym w lokalach nr: 4, 5,6,9,11,12,13 i 14 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 w Słupsku

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji c.o ogrzewanej kotłem gazowym w lokalach nr: 4, 5,6,9,11,12,13 i 14 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 w Słupsku
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na instalacji c.o ogrzewanej kotłem gazowym w lokalach nr: 4, 5,6,9.10,11,12,13 i 14 w budynku przy ul. Szarych Szeregów 7 w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.08.2018 r. o godz. 14:00
Otwarcie ofert:1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.
Termin składania:2018-08-29
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 30.09.2018 r.
Wymagania:4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.
2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.
Kontakt:3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Marta Zdziech

e-mail:marta.zdziech@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 819 w godzinach od 7:00 do 15:00,
Maciej Leśniak (2018-08-08, godz. 13:14)
Numer dokumentu:AwiL -1 / /2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: