Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-04-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o
Adres: ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 59 842 87 521,
E-mail:
Opis:KONKURS OFERT

,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji od strony podwórka ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24"
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji od strony podwórka ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert: upływa w dniu 23.04.2019r., o godz. 09:00

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta -na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji od strony podwórka ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24"

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.04.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
Termin składania:2019-04-23
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
Uwagi:Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena -60% , doświadczenie 40%
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik tel. 59 842 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-14:00.
Numer dokumentu:14/DTZ/K/U/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: