Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
Adres: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 34 368 24 61; Fax: 34 365 12 90
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy al. NMP 63 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
niezbędnej do wykonania docieplenia budynku wielorodzinnego przy al. NMP 63
w Częstochowie.
2. Dokumentacja powinna być sporządzona w oparciu o audyt energetyczny budynku
i winna zawierać m.in.:
a) projektową charakterystykę energetyczną budynku,
projektowo-kosztorysową
docieplenia
budynku
opracowaną
b) dokumentację
dla wskazanego w audycie energetycznym wariantu optymalnego z punktu widzenia
kosztów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz oszczędności energii,
uwzględniającą roboty towarzyszące w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty
Mieszkaniowej,
c) kosztorys inwestorski i przedmiar robót, sporządzone w oparciu o KNR-y,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
e) mapę sytuacyjno-wysokościową i ewidencji gruntów do celów opiniodawczych,
f) uzgodnienie projektu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Estetyki,
g) informację BIOZ,
h) wskazanie miejsca na reklamy i szyldy,
i) wszelkie niezbędne uzgodnienia projektów, kosztorysów inwestorskich oraz robót
towarzyszących z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
j) zalecenia wynikające z opinii ornitologicznej.
3. Projektant wskaże w dokumentacji projektowo-kosztorysowej metodę docieplenia
oraz techniczne parametry elementów systemów zewnętrznej izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi spełniającymi wymagania audytu energetycznego. Z uwagi
na obowiązek stosowania w pracach termomodernizacyjnych wyłącznie kompletnego
systemu docieplenia budynku Zamawiający dopuszcza ujęcie w części opisowej
projektu, wykazu systemów spełniających technologicznie wymagania audytu,
jednakże w opracowaniach: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
w przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim nie dopuszcza się używania nazwy
systemu docieplenia.
1
DTIZ.263.112.20194.
3.
4.
5.
6.
7.
Jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne wymaga:
1) docieplenia dachu z wymianą pokrycia dachowego,
2) docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją,
3) docieplenia stropu, piwnic
Projektant postępować będzie podobnie jak w opisanej wyżej części dotyczącej docieplenia
ścian zewnętrznych, w oparciu o opracowany audyt, metodę wykonawstwa, technologię
i zastosowane materiały.
W celu sporządzenia oferty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa, udostępnia do wglądu audyt energetyczny w dni robocze w godz. 8:00-
14:00.
Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia i płatności zostały określone we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty winien zapoznać się w terenie
z warunkami wykonania zamówienia.
Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2019 r. godz. 15 00 ,
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej docieplenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy al. NMP 63 w Częstochowie"
Termin składania:2019-09-16
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.
2. Wykaz usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych
zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości ogólnej co najmniej 8 000,00 zł netto
(słownie: osiem tysięcy zł), które Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
zawierający: daty wykonanych lub wykonywanych usług, nazwę i adres podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, przedmiot - opis wykonanych
lub wykonywanych usług, sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do wykazu powinny być dołączone dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania usług wykraczających
poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu usług należy wpisać wartość
usług netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3.
Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *
2
DTIZ.263.112.20196. Wykaz osób zdolnych do wykonania Zamówienia, którymi dysponuje Wykonawca,
a które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające uprawnienia projektowe
określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń z informacjami na temat ich kwalifikacji (uprawnień) niezbędnych
do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności (rola w realizacji
zadania) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony
przez Wykonawcę według załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający wymaga
aby Wykonawca posiadał minimum jedną osobę z uprawnieniami projektowymi w zakresie
wymienionym w niniejszym punkcie.
Uwaga:
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U.
Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na spółkę,
jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V. 1, 2 i 6 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
DTIZ.263.112.2019VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
VIII.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
IX. Zamawiający zastrzega sobie
z wybranymi Wykonawcami.
prawo
przeprowadzenia
negocjacji
cenowych
X. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.
Uwagi:I. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa Al. NMP 63 w imieniu i na rzecz której na podstawie umowy
o zarządzanie działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000131961,NIP 5732301100, REGON 151405607, o kapitale zakładowym
15 777 500, 00 złotych
VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", mając jednocześnie na uwadze regulację ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24,
42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON
151405607, kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-
tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel: 34 368 24 61; fax: 34 365 12 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej
Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku
jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków
lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania,
na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych lub na podstawie innych przepisów prawa, przewidujących
w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania;
4
DTIZ.263.112.20195) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego
postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej w jego
wyniku; zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje
umowę przez cały czas trwania umowy; Państwa dane przechowywane będą nadto
nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem
ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej
niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą profilowane;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo
następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *,
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
10) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji
technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych
podmiotom nieuprawnionym;
11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela
Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
*
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:V. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione
do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Agnieszka Grajnert - tel. 34 368 25 28 informacje techniczne, OE II.
2. Jarosław Niezgoda - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.
Numer dokumentu:DTIZ.263.112.2019VI
Źródło: Internet i własne
Załączniki: