Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji technicznej
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa Nad Brdą
Adres: ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 14, 85-868 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.52 371 73 11, 52 371 73 11
Opis:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nad Brdą" w Bydgoszczy ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania inwestycyjnego budynku/budynków mieszkalnego/mieszkalnych wielorodzinnego/wielorodzinnych przy Ul. Kossaka 11 -Skorupki w Bydgoszczy wraz z planem zagospodarowania terenu, jego zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Przy opracowywaniu projektu' i planu zagospodarowania należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Szwederowo-Stroma" w Bydgoszczy zatwierdzonego Uchwałą nr XLIX/734/09 Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 24 czerwca 2009 r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie do godz. 9;45 dnia 23.06.2023 r. w siedzibie tut. Spółdzielni zaznaczając ,,Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej budynku Ul. Kossaka 11-Skorupki w Bydgoszczy".
Otwarcie ofert:Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia 26.06.2023 r. o godz. 10;00
Termin składania:2023-06-23
Wymagania:Prosimy o przedstawienie pisemnej oferty, określającej cenę netto opracowania i termin wykonania prac.
Oferta powinna być opracowana w formie koncepcji, która powinna zawierać:
1. liczbę mieszkań, ich strukturę oraz powierzchnię użytkową,
2. liczbę miejsc postojowych i wbudowanych garaży,
3. wielkość zabudowy w stosunku do terenu,
4. proponowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane wpływające na cenę m2 realizacji budynku. Podstawowe kryteria przy wyborze oferty to:
o cena netto opracowania, '
o wielkość powierzchni użytkowej mieszkań,
o proponowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane wpływające na cenę m2 realizacji budynku.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: