Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16132616 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa krzeseł
Organizator:ZUS Oddział w Koszalinie
Adres: Juliana Fałata 30, 75-434 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 94 348 55 16, 348 55 12, 365 40 31, 348 55 00 fax 342 52 62
E-mail:
Opis:Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa krzeseł dla Oddziału ZUS w Koszalinie oraz Inspektoratu ZUS w Świdwinie.
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa krzeseł z podziałem na:
o meble biurowe do sali obsługi klientów oraz krzesła obrotowe do pozostałych pomieszczeń biurowych w Oddziale ZUS w Koszalinie ul. Juliana Fałata 30,
o meble biurowe i krzesła do sali obsługi klientów oraz do sekretariatu w Inspektoracie ZUS w Świdwinie ul. Wojska Polskiego 1.
2.2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w języku polskim
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.uzarowicz@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, ul. Juliana Fałata 30, 75-434 Koszalin, z dopiskiem: Oferta na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz dostawę krzeseł - nie otwierać do dnia 11.10.2018 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2018-10-11
Miejsce i termin realizacji:Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 10.12.2018 r.
Wymagania:1.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
1.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Warunki udziału w Postępowaniu
Ofertę w Postępowaniu złożyć może Wykonawca, który:
3.1. Posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności lub KRS, nadania numeru NIP, REGON.
3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży -nie dotyczy-.
3.3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży-nie dotyczy.
4.2. Warunki płatności.
Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z kopią Protokołu odbioru ilościowo-jakościowego podpisanego bez zastrzeżeń przez Strony, stanowiącego Załącznik do Umowy.
4.3. Reklamacje i kary umowne jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę w związku z nienależytym lub nieterminowym wykonaniem postanowień umowy:
zawarte są w projekcie wzoru umowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.
4.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nie dotyczy -
4.5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno lub więcej zadań.
4.6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców.
4.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części Zamówienia. - nie dotyczy -
Projekt wzoru umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
Kryteria oceny ofert
Kryterium Znaczenie waga % (pkt) Opis metody przyznawania punktów
cena 100 % (100 pkt) najniższa cena brutto spośród złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100 pkt
6 Przygotowanie i składanie ofert
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
6.3. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zapytania.
6.4. Ofertę należy złożyć w języku polskim
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.uzarowicz@zus.pl lub dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, ul. Juliana Fałata 30, 75-434 Koszalin, z dopiskiem: Oferta na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz dostawę krzeseł - nie otwierać do dnia 11.10.2018 r. do godz. 11:00.
6.5. Ofertę złożoną w formie elektronicznej należy zaszyfrować hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków.
6.6. Oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, która nie została zaszyfrowana nie będzie rozpatrywana i brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6.7. Po terminie składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu (od godziny 11:01), należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres mailowy do godz. 11:30 informację zawierającą hasło w celu otwarcia oferty.
6.8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - i podlegają niezwłocznemu zwrotowi Oferentowi, o ile zostały złożone w formie pisemnej.
6.9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
Przebieg postępowania
7.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Zapytaniu przed upływem terminu składania. W przypadku wprowadzenia zmian, Zamawiający przekaże informację o zmianach:
7.1.1. Zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej.
7.1.2. Wykonawcom, którzy zgłosili zainteresowanie uczestnictwa w postępowaniu.
Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania Wykonawcom drogą elektroniczną informacji ojej dokonaniu.
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych w ofercie dokumentów albo, którzy złożyli w ofercie dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia lub uzupełnienia.
Wskazać inne istotne informacje o sposobie oceny ofert oraz o przebiegu postępowania do wyboru oferty, wynikające z konkretnych warunków i kryteriów oceny ofert.
Zamawiający nie udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
7.4.1. nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu publicznym lub Zapytaniu ofertowym;
7.4.2. zawiera błędy w obliczeniu ceny;1
7.4.3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia;
7.4.4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7.4.5. nie jest zabezpieczona wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy2.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Wybór oferty i przekazanie przez Zamawiającego informacji o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie oznacza zobowiązania do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi po ustaleniu szczegółowych warunków (treści) umowy. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej ze złożonych ofert. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej wskazuje się co najmniej imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
Informację, o której mowa w pkt. 7.8. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.3
Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu
oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w tym z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
Kontakt:Wykonawcy mogą odbyć wizję lokalną po umówieniu telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym:
- w Oddziale ZUS Koszalin z p. Magdalena Koska, tel. 94 348 55 16; p. Agnieszka Uzarowicz, tel. 94 348 55 12
- w Inspektoracie ZUS w Świdwinie z p. Zbigniewem Chlebowskim, tel. 94 365 40 31.
Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00 - 14:00 (pn.- pt.)
Numer dokumentu:170000/273/4/2018-ADG
Źródło: Internet i własne
Załączniki: