Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-07-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie, dostawa oraz montaż tablic informacyjnych
Organizator:Gmina Miękinia
Adres: ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (071) 769 82 28
Opis:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)
Wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu ,,Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji w gminie Miękinia" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 ,,Środowisko i zasoby" Działanie 4.5 ,,Bezpieczeństwo" Poddziałanie 4.5.2 ,,Bezpieczeństwo ZIT WrOF" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
o wykonanie, dostawę oraz montaż 3 szt. tablic informacyjnych z dibondu o wymiarach 80 cm wys. x 120 cm szer., jednostronnej na białym tle z nadrukiem w kolorze (wg. wzoru w załączniku nr 2). Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, składającą się z dwóch nóg i ramki, wysokość konstrukcji 2,5-3 m montaż w gruncie na głębokości 1 m. Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych
- wykonanie stabilnych konstrukcji stalowych, malowanych proszkowo,
- montaż tablic informacyjnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Forma złożenia oferty
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego dokumentu w formie pisemnej w terminie do dnia 25.07.2018 r. do godz. 15.30 (osobiście lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
Termin składania:2018-07-25
Miejsce i termin realizacji:4. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia:
1) 3 tablice informacyjne wraz z konstrukcją - montaż w miejscu realizacji inwestycji tj. w Galowie, Łowęcicach i we Wróblowicach.
Termin realizacji zamówienia:
- do 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia oferty;
- warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest akceptacja projektu tablicy przez Zamawiającego.
Wymagania:3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.
Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1. kryterium: cena -waga 100%

Sposób oceny ofert:
C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena oferty badanej x 100 pkt.

Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto, podatek VAT i cenę brutto wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, wyrażoną cyfrowo i słownie w złotych polskich. Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
Numer dokumentu:KRO.271.14.BSU.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: