Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14766449 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dostawy i montażu wykładziny dywanowej
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Adres: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 66 54 558, 609 970 127
E-mail:
Opis:wykonanie dostawy i montażu wykładziny dywanowej:
1. Burmatex Surface - płytki 50x50 cm w ilości ok. 140 m?;
2. MultiContract Santiago Lines - płytki 50x50 cm w ilości ok. 70 m?
w pomieszczeniach biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dostawy i montaż wykładziny oraz rozliczenie wykonanych prac-fakturowanie będzie odbywało się sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

W zakres prac wchodzi:

demontaż istniejących wykładzin i cokołów, dokonanie profesjonalnego przygotowania podłoża pod położenie nowej wykładziny przez wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków i pęknięć masą szpachlową, przetarcie, zagruntowanie oraz zamontowanie nowej wykładziny i cokołów, utylizacja zdemontowanej wykładziny i listew cokołowych.
Istotne postanowienia umowy:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr BA-I.2510.2.2018 z dn. 22.01.2018 r.: UMOWA - WZÓR
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: 02.02.2018. (piątek) do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją: ,,Zapytanie ofertowe- Wykładziny 2018" w siedzibie UMWP w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, pok. nr 605
z podaniem ryczałtowej kwoty brutto za 1m? proponowanej za wykonanie w/w prac, oddzielnie dla wykładziny Burmatex Surface- płytki 50x50 oraz wykładziny MultiContract Santiago Lines - płytki 50x50.
Termin składania:2018-02-02
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin wykonania prac: sukcesywnie wg bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie:
od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:Inne ustalenia:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczłtowej za 1 m? powierzchni podłogi oddzielnie dla wymienionych wykładzin.

Oferowana kwota ryczałtowa za 1 m? obejmuje wszelkie czynności i materiały związane z robotami demontażowymi, profesjonalne przygotowanie podłoża, montaż i dostawę wykładziny i cokołów oraz usunięcie ewentualnych uszkodzeń tynku lub powłoki malarskiej ścian, zawiera niezbędny montaż akcesoriów i elementów wykończeniowych (np. listwy progowe) a także wszelkie czynności i koszty związane z utylizacją zdemontowanych materiałów.

Zamawiający zakłada, że Wykonawca każdorazowo dokona oględzin i pomiarów z natury oraz dopasuje wykładziny do istniejącego układu pomieszczenia na podstawie dokonanego przez siebie obmiaru.

Zamawiający dokona przy każdorazowej sukcesywnej realizacji wyboru kolorystyki wykładziny na podstawie przedstawionych wzorników.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

Gwarancja na prace montażowe i użyte materiały: min 60 miesięcy.

Wykonawca dostarczy przed odbiorem prac certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty użytych materiałów. Dostarczenie w/w dokumentów będzie warunkiem rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór będzie przeprowadzony w terminie trzech dni od zgłoszenia gotowości do odbioru i dostarczenia w/w dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji robót zgodnie z jego potrzebami. Zmiana ilości całkowitej m? wykładziny położonej w trakcie trwania umowy, a także zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów wykładziny nie może wpłynąć na zmianę cen jednostkowych za 1 m? zaproponowanych w ofercie dla poszczególnych rodzajów wykładzin ani powodować roszczeń do Zamawiającego z tytułu nie wykonania całego zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem.

Dla potrzeb kontaktu związanego z realizacją robót Wykonawca zapewni dedykowanego opiekuna w zakresie handlowym, technicznym i do rozliczeń usługi.

Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinno odbywać się wyłącznie w oparciu o dane podane w ofercie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen jednostkowych nie wymienionych w ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów (upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować nie przyjmowaniem faktur, jako wystawionych niezgodnie z umową i warunkami zapytania ofertowego.
Kryteria wyboru oferty:

Cena 100% (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego)
Termin przystąpienia do realizacji: każdorazowo 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiąjącego o planowanej sukcesywnej realizacji prac.
Termin płatności: 21 dni od odbioru robót potwierdzonego protokółem odbioru na podstawie wystawionej faktury VAT.
Do oferty proszę dołączyć dane rejestrowe Wykonawcy oraz referencje potwierdzające fachowość i rzetelność wykonywania czynności objętych zapytaniem.
Kontakt:Ewentualne zapytania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127 lub Pana Tomasza Greś, tel. 85 66 54 552, 609 096 310.
Numer dokumentu:BA-I.2510.2.2018
Źródło: Internet i własne