Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
Organizator:Urząd Gminy Banie
Adres: ul. Skośna 6, 74-110 Banie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. gryfiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.914 166 381, tel. 91 4 166 353 w. 37 i 38
Opis:Wójt Gminy Banie
zaprasza do złożenia oferty na: ,,Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów
ochrony przeciwpożarowej"
1. Ofertę należy:
a) złożyć w siedzibie Zamawiającego
2. Na kopercie/faksie/e-mailu* należy umieścić:
a. Nazwę i adres Wykonawcy
b. Tytuł: ,,Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony
przeciwpożarowej" - nie otwierać do 21 czerwca 2019 r.
3. Oferta winna:
a) zawierać cenę obejmująca całość zamówienia wraz z materiałami niezbędnymi do
wykonania zadania (cyframi i słownie);
b) zawierać cenę jednostkową netto i brutto, jeżeli wynika to ze specyfiki przedmiotu
zamówienia;
c) być napisana w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
w zakresie wyszczególnionym w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 2, 3 i projekcie
architektoniczno-budowlanym stanowiącym załącznik nr 6.
Zakres prac obejmuje między innymi:
- prace rozbiórkowe,
- wstawienie, wymianę oraz dostosowanie stolarki okiennej oraz drzwiowej,
- wymianę stolarki okiennej w zakresie klapy oddymiającej,
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć/przesłać* w terminie do: 21.06.2019 r. do godz. 10:00 na adres
Urząd Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie lub złożyć osobiście w sekretariacie (pokój nr 15
Termin składania:2019-06-21
Miejsce i termin realizacji:5. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.08.2019 r.
Wymagania:6. Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty wg wzoru załączonego do zaproszenia wraz załączonymi kosztorysami
ofertowymi - załącznik nr 1
b) Wykaz robót budowlanych - Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych - załącznik nr 4
c) parafowany wzór umowy - załącznik nr 5.
7. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium:
a) cena - 90 punktów
b) okres gwarancji:
36 miesięcy gwarancji - 0 punktów
48 miesięcy gwarancji - 5 punktów
60 miesięcy gwarancji - 10 punktów
8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres związania umową i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
11. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić niniejsze postępowanie w każdym momencie
lecz przed podpisaniem umowy z wykonawcą na wykonanie prac. Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do Wykonawcy umowę w
sprawie zamówienia publicznego.
Kontakt:10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Katarzyna Kudła i Józef Gurdała - Urząd
Gminy Banie ul. Skośna 6 74-110 Banie, pok. nr 6, tel. 91 4 166 353 w. 37 i 38
Numer dokumentu:SPU.7011.12.2019.KK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: