Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15835456 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-06
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie drobnych napraw dekarskich dachu
Organizator:Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim
Adres: Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 56 684 10 24
E-mail:
Opis:2.1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie drobnych napraw dekarskich dachu budynku
mieszkalnego.
2.2. Zakres robót do wykonania w ramach napraw:
1. Uszczelnienie połączeń dachu z ogniomurami oraz skucie starego i położenie nowego
tynku na 4 ogniomurach (wymiary ogniomurów dł. około 10,5 m, wys. 0,5 m - całkowita
powierzchnia ok. 45m2).
2. Uszczelnienie połączeń dachu z kominami (4 szt), skucie starego i położenie nowego tynku
na 2 kominach (wysokość kominów ok. 1,5 m) oraz otynkowanie dwóch pozostałych
kominów.
3. Poprawienie połączeń obróbek blacharskich oraz połączeń rynnowych.
4. Montaż wkładów PCV w 2 kominach wentylacyjnych lokalu nr 9 - dł. ok. 4,5 m.
5. Utylizacja materiałów z rozbiórki.
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
sekretariat (pokój nr 2), do dnia 20.08.2018 r, do godz.: 09:00.
Koperta winna być oznaczona: ,,Zapytanie ofertowe na wykonanie drobnych napraw dekarskich
na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim".
Termin składania:2018-08-20
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania zamówienia: o ile warunki pogodowe pozwolą nie później niż do dnia
30.09.2018 roku.
Wymagania:2.3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Koszt
poniesiony w celu zebrania niezbędnych do przygotowania oferty informacji ponosi oferent.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
4. Opis sposobu przygotowania ofert.
4.1. Każdy Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę.
4.2. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę wymagane jest dołączenie do oferty
stosownego pełnomocnictwa.
4.3. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez oferenta lub osoby
upoważnione.
5. Opis sposobu obliczania ceny.
5.1. Cena oferty uwzględnia wszelkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem podatku VAT - jeżeli występuje.
5.2. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy.
5.3. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianie.
6. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
6.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru ,,formularz ofertowy", stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
6.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 90
Okres gwarancji 10
6.3. Oferta z najniższą ceną oraz najdłuższym okresem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę
punktów. Pozostałym oferentom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Punkty za cenę będą obliczane według następującego wzoru:
najniższa cena oferty
liczba punktów = ---------------------------- x 90
cena badanej oferty
Punkty za okres gwarancji będą obliczane według następującego wzoru
Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:
- 36 miesięcy do 47 miesięcy - otrzyma 5 punktów
- 48 miesięcy do 59 miesięcy - otrzyma 7 punktów
- 60 miesięcy i więcej - otrzyma 10 punktów
6.4. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę najkorzystniejszą.
7. Informacja na temat wadium.
Wadium nie przewiduje się.
8. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
O wynikach Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie.
11.Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel.: 56 684 10 24
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kowalewo Pomorskie jest Pani Karolina
Kowalska, kontakt: karolina.kowalska@kowalewopomorskie.pl, tel. 56 684 10 24;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drobnych
napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim w trybie
zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty wybrane w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego, na wykonanie drobnych napraw dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja
13 w Kowalewie Pomorskim znak: GKiM. 271.50.2018;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest niezbędny do wykonania umowy na na wykonanie drobnych napraw
dekarskich na dachu budynku przy ul. 1 Maja 13 w Kowalewie Pomorskim;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Kontakt:9. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Magdalena Kroczek pracownik Ref. GKiM
(tel. 56 684-15-79 wew. 57).
Numer dokumentu:GKiM.271.50.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: