Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-17
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach mieszkalnych
Organizator:Gmina Węgorzyno
Adres: ul. Rynek 1, 73-155 Węgorzyno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. łobeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 913971251
Opis:Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno".
1.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie:
1. Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich w lokalach
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zaleca się, przed złożeniem
oferty dokonania wizji na miejscu.
2. Potwierdzeniem wykonania prac będzie przedłożenie przez Wykonawcę robót
protokołów kominiarskich wraz z podpisem osoby posiadającej uprawnienia
Mistrza Kominiarskiego.
3. Wykonawca zobowiązuj się do:
a) uporządkowania terenu i wywiezienia materiału budowlanego
pochodzącego z przedmiotowych remontów we własnym zakresie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin oraz sposób złożenia oferty
a) Oferty winny być złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
pok. nr 21 (I piętro), w terminie do dnia 29 stycznia 2020r., do godz. 9.00.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem:
,,Wykonanie drobnych remontów na podstawie zaleceń kominiarskich
w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno".
c) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
Termin składania:2020-01-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia - 45 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.
Kryteria oceny ofert
Cena -100 pkt.
Istotne warunki zamówienia
a] Zaproponowane ceny zostaną porównane z innymi ofertami. Z wykonawcą, który
przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa.
b) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
5.
Wymagane dokumenty
Oferta powinna zawierać:
a] Wypełniony formularz oferty (Formularz nr 1)
Kontakt:Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
są:
a) w sprawach merytorycznych i proceduralnych
Marta Baryluk- tel. 913971251
w godzinach: pn. 730 - 1700, wt.-czw. 7.30 - 15.30, pt. 730 - 1400 w dni pracy Urzędu
Miejskiego w Węgorzynie.
Numer dokumentu:ZP.Z0.271.2.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: