Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15133504 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-03-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy polegającej na ocenie sprawozdania finansowego
Organizator:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Adres: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 623 20 21
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia (specyfikacja techniczna, ilość, itp.) wykonanie ekspertyzy polegającej
na ocenie sprawozdania finansowego za 2017 rok Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała
Oczapowskiego w Warszawie
Miejsce i termin składania ofert: Termin złożenia oferty: 06.04.2018 r.
Sposób złożenia oferty:3
1) korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem Departament Finansów;
2) lub osobiście w Punkcie Podawczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930
Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem Departament Finansów, w godzinach 8.15-16.15
od poniedziałku do piątku;
3) lub faksem pod numerem ..........................................;
4) lub elektronicznie na adres poczty aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl
Termin składania:2018-04-06
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia 21 dni od dnia przekazania wykonawcy sprawozdania
finansowego
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków1
Rozpatrywane będą tylko te oferty, do których załączone zostaną niżej
wymienione dokumenty:
a) informacja o formie prowadzonej działalności;
b) informacja o wpisie firmy na listę firm audytorskich;
c) oświadczenie firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnieniu
ustawowych warunków niezależności, zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089,
z późn. zm.);
d) informacja o dotychczasowym doświadczeniu wykonawcy w badaniu sprawozdań
finansowych
państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat.
Kryteria oceny ofert
Ocena oferty dokonana będzie na podstawie zaproponowanej ceny oraz informacji
o dotychczasowym doświadczeniu wykonawcy w badaniu sprawozdań finansowych
państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o nw. kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%=100 pkt):
Ocena oferty zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto maksymalnie 85 pkt;
b) doświadczenie wykonawcy w badaniu sprawozdań finansowych państwowych osób prawnych
w okresie ostatnich 5 lat - 15 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cn/Cbx85=ilość punktów, gdzie: Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, Cb- cena ocenianej
oferty brutto
Punkty za kryterium ,,doświadczenie wykonawcy w badaniu sprawozdań finansowych
państwowych osób prawnych w okresie ostatnich 5 lat" - sposób dokonywania oceny:
a) 1 sprawozdanie - 5 pkt,
b) 2 - 5 sprawozdań - 10 pkt,
b) powyżej 5 sprawozdań - 15 pkt.
Wymagania co do oferty cenowej: oferta powinna zawierać cenę brutto i netto
W przypadku gdy Wykonawca jest przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi
w rozumieniu art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) w ofercie należy podać dodatkowo stawkę za 1 godzinę
świadczenia usługi oraz łączną liczbę godzin wykonywania przedmiotu umowy. Wykonawca jest
zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o tym czy jest czy też nie jest przyjmującym
1 Warunki udziału w postępowaniu nie są obowiązkowe - w przypadku, jeśli nie są wymagane, to należy usunąć pkt 3 lub
w opisie podać ,,brak".
zlecenie lub świadczącym usługi w rozumieniu ww. ustawy. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik do zapytania ofertowego.2
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do
zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/Pani Aleksandra Szelągowska tel. 22 623 20 21
adres e-mail: aleksandra.szelagowska@minrol.gov.pl
Numer dokumentu:F.br.23.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: