Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Organizator:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla
Adres: ul. Siemiradzkiego 5, 37-700 Przemyśl
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Przemyśl
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 166789161
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla zaprasza do złożenia oferty na: ,,wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 26, usytuowanego na terenie działki nr 1840 obr. 207 przy Ul. Tarnawskiego w Przemyślu, w zakresie konstrukcji budynku, przewodów kominowych oraz instalacji kanalizacyjnej.
Zakres opracowania:
Ekspertyza techniczna winna zawierać stwierdzenia dotyczące istniejących zagrożeń i zakres tych zagrożeń oraz wykazywać możliwości i sposób doprowadzenia wykazanych nieprawidłowości do właściwego stanu technicznego.
W toku prowadzonego postępowania obowiązek nałożony postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla z dnia 2 grudnia 2021 r. znak: NB.5162.7.2021.2, nie został zrealizowany przez zobowiązaną Wspólnotę Mieszkaniową Tarnawskiego 26 w Przemyślu, wobec czego tut. organ zobligowany jest do zlecenia wykonania w/w ekspertyzy na koszt zobowiązanych do jej dostarczenia - art. 81 c ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
Wymagania zamawiającego:
Ekspertyza powinna być sporządzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i przedłożona w tut. Inspektoracie w dwóch egzemplarzach.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na piśmie w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. w siedzibie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla Ul. Siemiradzkiego 5 w Przemyślu.
Termin składania:2023-02-28
Wymagania:Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto.
Kontakt:ul. Siemiradzkiego 5 w Przemyślu. Pod wskazanym wyżej adresem i nr tel. 166789161, można również uzyskać dodatkowe informacje w w/w sprawie.
Numer dokumentu:NB.5162.7.2021.2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: