Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy technicznej
Organizator:TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DRAWSKU POMORSKIM
Adres: ul. Jana Sobieskiego 8, 78-500 Drawsko Pomorskie
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. drawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 094 36 325 58
E-mail:
Opis:Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Złocienieckiej 6 w Drawsku
Pomorskim
Wykonanie ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie oceny stanu technicznego fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego,podpiwniczonego o trzech kondygnacjach.
2) Ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych zawierać musi::
- Ocenę stanu technicznego elementów istniejących tj.: fundamentów,ścian, stropów,konstrukcji dachowej
- Opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych - opisanie wszelkich uszkodzeń powstałych w badanych elementach (rysy, pęknięcia,ubytki,ugięcia elementów konstrukcjyjnych) oraz określenie przyczyn powstawania tych uszkodzeń.
- Ocenę stanu posadowienia budynku.
- Propozycje rozwiązań ujawnionych problemów i usunięcia zagrożeń, wad czy nieprawidłowości.
3) Ekspertyzę wykonać w trzech egz.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia/przesłania ofert: ofertę należy złożyć / przesłać do dnia
26. 11. 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Drawsku Pomorskim, pokój 4, e-mail: tbs.remonty@wp.pl, lub pocztą na adres: TBS Sp. z o.o. 78-500 Drawsko Pom. ul. Jana Sobieskiego 8 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
Termin składania:2019-11-26
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 31. 12. 2019 r.
Wymagania:Kryteria wyboru ofert: cena
5. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca winień posiadać uprawnienia budowlane
w branży konstrukcyjno-budowlanej bądź dysponować osobą posiadającą ww. uprawnienia i przynależność do OIIB.
6. Do oferty należy załączyć:
oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1968 z późn. zm.); oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień i przynależności do OIIB
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy: 1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.
Kontakt:Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Leszek Śliwiński, tel. 094 36 325 58, pokój 1 w TBS Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim
ul. Jana Sobieskiego 8
Numer dokumentu:DR/652/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: