Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ekspertyzy technicznej progu rzeki
Organizator:Urząd Gminy Wodzisław
Adres: Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(41) 380-61-18, fax: (41) 380-61-18
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie ekspertyzy technicznej progu zlokalizowanego w km 8+760 rzeki Mozgawy (na połączeniu z rzeką Mozgawką) w gm. Wodzisław
Gmina Wodzisław zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej progu zlokalizowanego w km 8+760 rzeki Mozgawy (na połączeniu z rzeką Mozgawką) w gm. Wodzisław
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej progu zlokalizowanego w km 8 + 760 rzeki Mozgawy (na połączeniu z rzeką Mozgawką) w gm Wodzisław.
2.2. Ekspertyza winna zawierać orzeczenie odnoszące się do istniejącego stanu technicznego przedmiotowego obiektu i stwierdzenie czy występujące nieprawidłowości mogą spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska.
2.3. Ekspertyza powinna zawierać wyszczególnienie zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania w celu doprowadzenia progu do stanu zgodnego z prawem.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy rzetelnie, terminowo, z należytą starannością, zgodnie z wymaganą w tym zakresie wiedzą i właściwymi przepisami.
2.5. Opracowanie powinno być wykonane w 3 egzemplarzach.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2020r.
6 Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na adres: Urząd Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, oznaczonej ,,Oferta na wykonanie ekspertyzy technicznej progu zlokalizowanego w km 8+760 rzeki Mozgawy (na połączeniu z rzeką Mozgawką) w gm. Wodzisław" .
Termin składania:2020-03-20
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2020r.
Wymagania:Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania i być podane jako cena netto (brutto) w złotych polskich.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres zawiązania z umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
5. Osoba wykonująca usługę winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Uwagi:8. Informacje dotyczące zawarcia umowy.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dacie podpisania umowy.
4. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%.
Numer dokumentu:OŚ.R.6332.1.20
Źródło: Internet i własne
Załączniki: