Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie elewacji budynku
Organizator:Gmina Czudec
Adres: ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. strzyżowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (17) 71 72 155
E-mail:
Opis:Wykonanie elewacji budynku garażu OSP Pstrągowa Dolna 09 stycznia 2024
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Nazwa zamówienia: ,,Wykonanie elewacji budynku garażu OSP Pstrągowa Dolna"
2) Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie około 90 m2 elewacji metodą lekką-mokrą budynku garażu OSP Pstrągowa Dolna. Zadaniev obejmuje następujący zakres prac:

demontaż i ponowny montaż rur spustowych rynny - 2 kpl.
dostawa i montaż parapetów zewnętrznych stalowych brązowych 250 x 20 cm - 3 kpl.
montaż siatki ze stali ocynkowanej przeciw gryzoniom o wymiarach oczka do 6 mm i grubości drutu min. 0,8 mm w przestrzeni miedzy krokwiami - 10 m2
montaż systemowej listwy startowej - 18 mb
wykonanie elewacji metodą lekką-mokrą przy użyciu płyt styropianowych gr. 10 cm typ ESP 038, wykończonej silikonowym tynkiem cienkowarstwowym - 90 m2.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.
Miejsce i termin składania ofert: 6) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2024-01-16 do godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego

Gmina Czudec

ul. Starowiejska 6

38-120 Czudec

pokój nr 10
Termin składania:2024-01-16
Miejsce i termin realizacji:4) Termin wykonania zadania: do 29 marca 2024 r.
Wymagania:5) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - stosowne oświadczenie zawarte jest w formularzu ofertowym.
7) Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Cena

100%

P = (Cmin : C) x 100

Cmin - cena najmniejsza

C - cena badana

P - ilość punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

8) Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.czudec.pl

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Uwagi:11) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Czudec. Kontakt: ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec; e-mail: ugczudec@czudec.pl, tel. +48 17 717 21 00. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. Cel wykorzystania: prowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł; składanie zapytań ofertowych; prowadzenie korespondencji; dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; weryfikowanie wiarygodności biznesowej wykonawców; zawieranie i wykonywanie umów o realizację zamówienia publicznego; prowadzenie rachunkowości, zarządzanie roszczeniami; wykonywanie czynności kancelaryjnych. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://www.czudec.pl zakładka ,,RODO" oraz https://bip.czudec.pl zakładka ,,Ochrona danych osobowych (RODO)".

Prawo do sprzeciwu: Prawo do sprzeciwu przysługuje w stosunku do danych osobowych, wykorzystywanych do prowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zarządzania roszczeniami oraz do wykonywania czynności kancelaryjnych. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danym postępowaniu. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.
Kontakt:10) Osoba upoważniona do kontaktów:

Piotr Piękoś - kierownik referatu inwestycji

tel.: (17) 71 72 155
Numer dokumentu:ZP.271.2.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: