Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23708581 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i dostarczenie posiłków
Organizator:Gmina Zelów
Adres: Żeromskiego 23, 97-425 Zelów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. bełchatowski
Państwo: Polska
NIP:PL7692051648
Telefon / fax:446351544
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120914
Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPLD.10.01.00-10-D006/20 - Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich

Część 1
Wykonanie i dostarczenie posiłków

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi cateringowe
Opis
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla 14-osobowej grupy dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Bujnach Szlacheckich.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-19
Termin składania:2022-08-19
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
bełchatowski
Gmina
Zelów
Miejscowość
Bujny Szlacheckie
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
załącznik nr 1, Formularz ofertowy
załącznik nr 2, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
załącznik nr 3, Klauzula informacyjna,
załącznik nr 4, Oświadczenie o braku powiązań,
załącznik nr 5, Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-11
Data ostatniej zmiany
2022-08-11 14:31:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższa cena.
Cena oferty brutto - waga 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ilona Wańdoch
tel.: 446351544
e-mail: i.wandoch@zelow.pl
Kod CPV:55321000-6, 55520000-1
Numer dokumentu:2022-26635-120914
Źródło: Internet i własne
Załączniki: