Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26629684 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i dostawa Dzienników Prac Podwodnych
Organizator:Urząd Morski w Gdyni
Adres: ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdynia
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel:+48 (58) 355 33 33, fax:+48 (58) 355 33 39, tel. 58 355-35-04
E-mail:
Opis:Wykonanie i dostawa "Dzienników Prac Podwodnych"
1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa Dzienników Prac Podwodnych
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje drukowanie i przeszycie Dzienników Prac Podwodnych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Morski w Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10; 81-338 Gdynia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: 4. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2024 r. w formie:
? pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Morski w Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
? faxem na numer 58 355-33-39,
? elektronicznej na e-mail: monika.fudalej@umgdy.gov.pl.
Otwarcie ofert:c) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 14.02.2024r.;
Termin składania:2024-02-12
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia do dnia 29 marca 2024 r.
Wymagania:Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
Cena podana w ofercie winna zawierać cenę w rozbiciu na cenę netto + wartość należnego podatku VAT (z podaniem wysokości stawki) = cena brutto.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty wraz z dostarczeniem zamówienia do Zamawiającego.
3. Kryterium wyboru ofert: cena 100 %.
5. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
b) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania umowy.
7. Do zaproszenia załączono:
a) formularz oferty - załącznik nr 1,
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
c) wzór Dziennika Prac Podwodnych określony w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r.,
d) oświadczenie RODO,
e) projekt umowy (złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy),
f) Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań w ramach prawa zamówień publicznych.
8. Dodatkowe informacje:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do niniejszego zaproszenia do składania ofert;
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu otwarcia ofert oraz warunków postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia do składania ofert, a mających istotny wpływ na przedmiot zamówienia.
d) jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
g) Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
h) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni;
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży:
i. ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami;
ii. niepełną ofertę;
iii. ofertę po wyznaczony terminie.
Kontakt:Osoby do kontaktu:
Monika Fudalej - tel. 58 355-35-04 mail: monika.fudalej@umgdy.gov.pl
Numer dokumentu:AG2.374.9.3.2024.MF
Źródło: Internet i własne
Załączniki: