Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i dostawa zadrukowanych tablic informacyjnych wraz ze stelażem oraz tablic pamiątkowych
Organizator:Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Adres: ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 71/757 25 77, telefon: 71 365 24 00 fax: 71 365 27 81
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa zadrukowanych tablic informacyjnych wraz ze stelażem oraz tablic pamiątkowych, w ilościach i wzorach określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do Projektu umowy.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu ,,Termomodernizacja budynków Urzędów Skarbowych na terenie województwa dolnośląskiego".
Kod CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 24.10.2018 r. do godz. 14.00.

Miejsce i sposób składania ofert.

Propozycję cenową należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: leszek.tylak@mf.gov.pl
Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Oferta wystawiona przez Wykonawcę musi być podpisana przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Termin składania:2018-10-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce oraz terminy realizacji zamówienia - według Załącznika nr 1 do umowy - Warunki zamówienia.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą opisu sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zawierającego w szczególności wskazanie materiału z jakiego tablice zostaną wykonane, opis techniki wykonania tablic, opis stelaża do tablicy informacyjnej oraz do przedstawienia sposobu zamontowania tablic pamiątkowych.

Ocena spełnienia warunków udziału - na podstawie przedstawionych opisów jak wyżej.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zadania, obowiązany będzie przesłać projekty tablic na adres e-mail leszek.tylak@mf.gov.pl

Kryteria oceny ofert - Cena brutto oferty. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie dostawy- 100 %
Kontakt:Osoba do kontaktów

Leszek Tylak tel. 71/757 25 77
Kod CPV:31523200-0
Numer dokumentu:0201-ILN.261.33.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: