Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i montaż 2 parkletów
Organizator:Urząd Miasta Lublin
Adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:(081) 466 26 91
E-mail:
Opis:Wykonanie i montaż 2 parkletów przy ul. Lubartowskiej i ul. Świętoduskiej zgodnie z dokumentacją projektową
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy wysłać na adres mailowy maz@lublin.eu lub przedłożyć w Biurze Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin, ul. Zana 38 pok. 315 do dnia 19 lutego 2018 r. do końca dnia.
Termin składania:2018-02-19
Wymagania:Cena oferty powinna zawierać:
- wykonanie 2 parkletów zgodnie z dokumentacją projektową,
- koszty transportu,
- koszty montażu wraz z kosztami robót z nim związanymi oraz uporządkowanie terenu po montażu,
- koszty związane z usunięciem wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związane z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,
- koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
- inne koszty związane z zadaniem.

Kryteria wyboru oferty:

1. Cena - waga kryterium 80 %

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.
Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca który zaproponuje
najniższą cenę, pozostali będą oceniani według następującego wzoru:

najniższa cena
------------------------------- x 80 pkt
Cena badanej oferty

2. Skrócenie terminu realizacji - waga kryterium 20 %

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość dni jaką Wykonawca
zaproponuje na realizacje przedmiotu umowy (maksymalny termin
realizacji 100 dni). Wykonawca w tym kryterium może otrzymać
maksymalnie 20 pkt. Pozostali Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) W przypadku zaproponowania powyżej 100 dni Wykonawca zostanie odrzucony.
2) Jeżeli Wykonawca zaproponuje 100 dni - otrzyma 0 pkt.
3) Jeżeli Wykonawca zaproponuje od 99-90 dni - otrzyma 10 pkt.
4) Jeżeli Wykonawca zaproponuje od 89-80 dni - otrzyma 20 pkt.

Należy zapoznać się z wszystkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie.

Wycenę oferty należy wykonać na złączonym formularzu (załącznik nr 6) - formularz ofertowy.
Kontakt:Dodatkowe informację można uzyskać pod nr tel.
(081) 466 26 91 - Beata Wajrak
Źródło: Internet i własne
Załączniki: