Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-13
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i montaż balustrad przy schodach zewnętrznych
Organizator:Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza w Rzeszowie
Adres: al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (17) 865 38 88
E-mail:
Opis:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis

Temat: Wykonanie i montaż balustrad przed budynkiem V Politechniki Rzeszowskiej
Wspólny Słownik Zamówień:45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
I.
Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż czterech balustrad przy schodach zewnętrznych od strony parkingu przed budynkiem ,,V" przy Al. Powstańców Warszawy 8 w Rzeszowie. Zakres robót obejmuje:
- wykonanie punktowych fundamentów pod słupki balustrad
- dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej polerowanej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować pisemnie i złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na: Wykonanie i montaż balustrad przed budynkiem V Politechniki Rzeszowskiej
NIE OTWIERAĆ przed 2018-04-23 godz. 10:00 - NA/O/102/2018"

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2018-04-23 do godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2018-04-23 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.
Termin składania:2018-04-23
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI

42 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia załączony do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu, przedmiar robót oraz STWiOR. Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania
i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226.) oraz posiadały wymagane certyfikaty. Zamawiający umożliwi zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu dokumentacji, w tym przedmiarów, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania,
z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, ma zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu Użytkownikowi, a także obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia: dostawa, montaż, przekazanie urządzeń do użytkowania.
Stosowanie materiałów równoważnych.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne".
- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
- Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego
w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszą specyfikacją należy załączyć do oferty przetargowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w pkt. VIII, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80 %
2 Okres gwarancji i rękojmi 20 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Okres gwarancji i rękojmi:
0 - 20 punktów
wymagany 5 lat - 0 pkt.
6 lat - 10 pkt.
7 lat - 20 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Termin związania ofertą: 30 dni
.Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie trzech podobnych robót w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) polegające na wykonaniu robót wykończeniowych w branży budowlanej o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz robót budowanych - załącznik nr 2
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Forma dokumentu - Wykaz robót budowanych: oryginał.
Forma dokumentu na dowodów, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

B) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającej co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz osób - załącznik nr 3
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Forma dokumentu: oryginał.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania do momentu otwarcia ofert.
Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.
Kod CPV:45400000-1
Numer dokumentu:NA/O/102/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: