Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Organizator:Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. centr. (0-55) 611 32 00 , fax 611 33 95, tel.: 55/61 13 241, fax.: (55) 611-33-95
E-mail:
Opis:: Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w związku z realizacją Projektu w ramach Działania 1.5 ,,Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu" Oś Priorytetowa 1 - ,,Zmniejszenie emisyjności gospodarki" Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014-2020 (POliŚ )pn.: ,,Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu"
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat (III piętro) do dnia 17.04.2018 roku do godz.900.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 910 w siedzibie Zamawiającego, pok. 113 (1 piętro).
Termin składania:2018-04-17
Miejsce i termin realizacji:TERMIN REALIZACJI: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018 r.
Wymagania:KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Najniższa cena oferty (brutto).
OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
SPECYFIKACJA: SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.epec.pl, w zakładce ,,przetargi".
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym- załącznik nr 1; 2.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym- załącznik nr 1; 3.Zdolności technicznej i zawodowej. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym- załącznik nr 1; l.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 2.Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego. 3.Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a oferentem/Wykonawcą, polegające w szczególności na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą, c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
DATA OGŁOSZENIA: 09.04.2018 rok
Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z nadsyłanymi ofertami jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, adres siedziby: ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Dane będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru oferty w celu realizacji umowy. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia ww. postępowania - dotyczy osób fizycznych.
Kontakt:OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Grażyna Śliwa- tel.: 55/61 13 241; wgodz. 700: 1500 fax.: (55) 611-33-95 adres e-mail: gsliwa@epec.elblag.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: