Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-07-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Organizator:Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
Adres: Żeromskiego 22, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
Państwo: Polska
Telefon / fax:55-230-41-84, fax: 55-230-41-50
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej 9 - ,,Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych",
Działania 9.1 - ,,Infrastruktura ochrony zdrowia",
Poddziałania 9.1.1 - ,,Rozwój specjalistycznych usług medycznych",
Nr Umowy RPWM.09.01.01-28-0014/20-00
dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Zgodnie z zasadami promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 9 - ,,Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych", Działania 9.1 - ,,Infrastruktura
ochrony zdrowia", Poddziałania 9.1.1 - ,,Rozwój specjalistycznych usług medycznych", jesteśmy zobligowani do zrobienia
tablicy informacyjnej o minimalnych rozmiarach 80 cm x 120 cm i umieszczenia jej w widocznym miejscu na terenie
szpitala.
Miejsce i termin składania ofert: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy przesłać na adres oferty@szpitalmiejski.elblag.pl nie później niż do dnia 13.07.2020 r
godz. 830.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.07.2020 r. o godz. 900 w Dziale Zamówień Publicznych, I piętro, ul. Żeromskiego 22 w Elblągu. 3. Przy otwarciu ofert mogą być obecne osoby reprezentujące Wykonawców, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.
Termin składania:2020-07-13
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miesięc od daty podpisania umowy.
Wymagania:INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pocztą e-mail na adres: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl
2. Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia materiał dotyczący zapytania ofertowego:
http://www.szpitalmiejski.elblag.pl/

3. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Joanna Konieczna - Dział Zamówień Publicznych, tel. 55 230-41-84,
zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w formie elektronicznej na Druku oferty - Załącznik Nr 1
Wymagane jest przesłanie oferty w wersji elektronicznej.
Ofertę w wersji elektronicznej w formie zeskanowanej, wcześniej podpisanej przez uprawnioną osobę lub w wersji
elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym należy przesłać na adres: oferty@szpitalmiejski.elblag.pl
2. Oferta winna być sporządzona pisemnie, w języku polskim.
3. Wszystkie dokumenty w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę.
4. Oferta oraz wszelkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, opieczętowane oraz datowane.
5. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
opieczętowane oraz opatrzone datą zmiany.
Uwagi:OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena jednostkowa netto winna być zgodna z taką jaka będzie widniała na fakturze.
2. Ceną podlegającą ocenie jest CENA OFERTY BRUTTO; do wartości netto należy dodać wartość podatku VAT.
3. Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy oraz powinna uwzględniać
ewentualne rabaty, upusty i marże.
4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN).

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1.
Nr kryterium Nazwa kryterium Waga kryterium % Maksymalna ilość punktów
1. CENA 100 100
2. Sposób obliczania wartości punktowej:
Kryterium - CENA - oceniane będzie jak niżej:
C= Cmin x 100 : Co
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium ceny
Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert
100 - maksymalna wartość punktowa możliwa do uzyskania w kryterium cena
Co - cena ocenianej oferty
Punkty liczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3. Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU
ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
 administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35,
82-300 Elbląg;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu jest Pan Waldemar
Adamowicz, tel. (od godz. 13:30) 55 239 44 49, e-mail: abi-ess@softel.com.pl;
 Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem prowadzonym na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.);
 odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
 Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 posiadacie Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZASTRZEŻENIA
- Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania ofert.
- Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
- Z wybranym Wykonawcą Zamawiający skontaktuje się telefonicznie lub pocztą e-mail.
- Zapytanie ofertowe nie stanowi przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
- W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferty złożone zostaną odrzucone, lub pojawi się błąd, który
uniemożliwi podpisanie ważnej umowy wówczas Zamawiający unieważni postępowanie.
- Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA CENOWEGO:
Załącznik Nr 1 - Druk oferty
Załącznik Nr 2 - Wzór/projekt tablicy
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
Załącznik Nr 4 - Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach RPO WiM

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników,

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: