Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16004475 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego dróg
Organizator:Gmina Miękinia
Adres: ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. średzki (śląski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (071) 769 82 28, Fax. (071) 733 64 00
E-mail:
Opis:FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie robót budowlanych p.n.:
,,Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Miękinia"
której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poziomego oznakowania dróg gminnych na terenie gminy Miękinia w zakresie malowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego chemoutwardzalnego. Zakres prac obejmuje: malowanie - a) przejść dla pieszych P-10, b) progów zwalniających P-25, c) linii przystankowych P-17, d) powierzchni wyłączonych z ruchu P-21, e) linii krawędziowych przerywanych szerokich P-7a, f) linii warunkowego zatrzymania P-13, g) linii podwójnej ciągłej P-4, h) linii pojedynczej przerywanej prowadzącej P-1e, i) kopert P-20, oczyszczenie nawierzchni, przedznakowanie w miejscach tego wymagających oraz usunięcie starego oznakowania.
- powierzchnia oznakowania cienkowarstwowego wynosi: 152,13 m2,
- powierzchnia oznakowania grubowarstwowego wynosi: 125,65 m2,
- powierzchnia oznakowania grubowarstwowego do odnowy wynosi: 46,24 m2,
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
a) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi.
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych np. farby jednoskładnikowe rozpuszczalnikowe, farby typu HS - high solid, farby szybkoschnące, farby chemoutwardzalne dwuskładnikowe. Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania lub w procesie chemicznym. Farby do znakowania trwałego i okresowego powinny mieć kolor biały. Wymagania kolorystyczne określają szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów na drogach
b) Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie z mikrokulkami szklanymi.
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanym w postaci bloków, granulek, proszku, albo prefabrykatu. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97.
c) Odnowa oznakowania poziomego
Odnowienie oznakowania poziomego, należy wykonać materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. Należy przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi odnowić także farbami akrylowymi, oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne należy odnowić farbami chemoutwardzalnymi, natryskowymi masami chemoutwardzalnymi lub odpowiednimi akrylowymi farbami rozpuszczalnikowymi.
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do wykonania nowego, remontu (odnowienia) poziomego znakowania dróg musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym lub odpowiadać wymaganiom aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90um. Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97
Oznakowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1062 ze zm.)
Wykaz miejscowości, w których będą montowane znaki:
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - P-10
cienkowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [dł x szr]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,5 m2/mb*s [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
WRÓBLOWICE
Lutyńska
1
4 x 8
16
masa bitumiczna
1
śladowe istniejące oznakowanie

2
4 x 5
20
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie

1
4 x 6
12
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie

Osiedlowa
1
4 x 8
16
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie

Długa
1
4 x 5
10
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie

Stawowa
1
4 x 5
10
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie
BRZEZINA
M. Kopernika
2
4 x 5,5
22
masa bitumiczna
2
śladowe istniejące oznakowanie

1
4 x 6
12
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie

1
4 x 6,5
13
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie
MROZÓW
B. Chrobrego
1
4 x 8
16
masa bitumiczna
3
konieczne przedznakowanie
grubowarstwowe
MIĘKINIA
Osiedlowa
1
4 x 6
12
masa bitumiczna
4
konieczne przedznakowanie
PISARZOWICE
Szkolna - sięgacz
1
4 x 4
8
kostka betonowa
5
śladowe istniejące oznakowanie

Szkolna
2
4 x 5
20
masa bitumiczna

śladowe istniejące oznakowanie
LUTYNIA
Pogodna
1
4 x 6
12
masa bitumiczna
6
śladowe istniejące oznakowanie

Polna
1
4 x 6,5
13
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
Odnowa I regeneracja istniejącego oznakowania grubowarstwowego
MIĘKINIA
Sportowa
1
4 x 5,5
11
masa bitumiczna
8
istniejące oznakowanie

Szkolna
1
4 x 4
8
masa bitumiczna
9
istniejące oznakowanie
PROGI ZWALNIAJĄCE - P-25
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [dł x 2]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,232 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
WILKSZYN
Pod Lasem
3
6
4,18
masa bitumiczna
10
śladowe istniejące oznakowanie

Leśna
1
10
2,32
masa bitumiczna
11
śladowe istniejące oznakowanie
LUTYNIA
Wiśniowa
2
9
4,18
masa bitumiczna
12
konieczne przedznakowanie
Odnowa I regeneracja istniejącego oznakowania grubowarstwowego
ŻURAWINIEC
Główna
4
8
7,42
masa bitumiczna
13
istniejące oznakowanie
ŹRÓDŁA
Kwiatowa
2
9
4,18
masa bitumiczna
14
istniejące oznakowanie
LUTYNIA
Wodna
3
9,6
6,68
kostka betonowa
15
istniejące oznakowanie

Wróblowicka
1
9,6
2,23
masa bitumiczna
16
istniejące oznakowanie
WRÓBLOWICE
Długa
1
9
2,09
masa bitumiczna
17
istniejące oznakowanie

Lutyńska
2
10
4,64
masa bitumiczna
18
istniejące oznakowanie
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY - P-17
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [dł]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 1,71m2/15mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
WILKSZYN
Leśna
2
15
3,42
masa bitumiczna
21
konieczne przedznakowanie
LUTYNIA
Wodna
1
15
1,71
masa bitumiczna
19
konieczne przedznakowanie
cienkowarstwowe
WILKSZYN
Wiśniowa
2
15
3,42
kostka betonowa
20
konieczne przedznakowanie
WROBLOWICE
Lutyńska
1
15
1,71
masa bitumiczna
22
konieczne przedznakowanie
POWIERZCHNIA WYŁACZONA Z RUCHU - P-21
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [m2]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,38 m2/m2 [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
LUTYNIA
Polna
-
20
7,6
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
LINIA KRAWĘDZIOWA PRZERYWANA SZEROKA - P-7a
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [m]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,12 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
LUTYNIA
Polna
-
10
1,2
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
LINIA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA ZŁOŻONA Z TRÓJKĄTÓW - P-13
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [m]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,2625 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
LUTYNIA
Polna
-
13
3,4125
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
LINIA PODWÓJNA CIĄGŁA - P-4
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [m]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,24 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
LUTYNIA
Polna
-
76
18,24
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
LINIA POJEDYNCZA PRZERYWANA - PROWADZĄCA SZEROKA - P-1e
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [m]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,12 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
LUTYNIA
Polna
-
30
3,6
masa bitumiczna
7
śladowe istniejące oznakowanie
STANOWISKO POSTOJOWE ZASTRZEŻONE "KOPERTA" - P-20
grubowarstwowe
miejscowość
ulica
szt.
wymiary [dł/ ser]
powierzchnia zgodnie z rozporządzeniem 0,12 m2/mb [m2]
nawierzchnia
załącznik graficzny
stan
PISARZOWICE
Szkolna
3
10 x 2,3
10,8
masa bitumiczna
23
konieczne przedznakowanie
Uwagi: malowanie oznakowania P-20 należy poprzedzić frezowaniem starego malowania
Miejsce i termin składania ofert: 4. Forma złożenia oferty
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz. 11: 00 w formie:
-pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
lub
-faxem na numer 071/ 7336400
lub
-e- mailem: urzad@miekinia.pl
Termin składania:2018-09-18
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia: do 19.10.2018 r.
Wymagania:b) okres gwarancji: według umowy
c) warunki płatności: należność dla Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze VAT bądź rachunku będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 14 dni, licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

5. Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa .....................................................................................
Adres...................
NIP........................................

Nr rachunku bankowego................................................................................................
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia według następujących cen jednostkowych:

Znak poziomy
m2
cena netto [zł/m2]
Wartość netto PLN
grubowarstwowe
P-10
65,00

P-25
10,67

P-17
5,13

P-21
7,60

P-7a
1,20

P-13
3,41

P-4
18,24

P-1e
3,60

P-20
10,80

Cienkowarstwowe
P-10
147,00

P-17
5,13

oznakowania grubowarstwowego do odnowy wynosi
P-10
19,00

P-25
27,24

RAZEM

cena całkowita za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

............................................... zł netto + ................ % VAT = ................................................. zł brutto.

słownie brutto: ............................................

powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania

a) Jednostką obmiarową jest:
-1 m2 (metr kwadratowy) dla malowanych elementów,
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1m2 wykonanej powierzchni oznakowania poziomego obejmuje:
o prace pomiarowe,
o roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
o dostawę materiałów,
o oczyszczenie podłoża,
o wykonanie przedznakowania,
o wykonanie oznakowania,
o ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy,
o inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem oznakowania poziomego.
b) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń.
c) Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty
Kontakt:3. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) imię i nazwisko: Maurycy Siek
stanowisko służbowe: stanowisko ds. dróg
tel.: (71) 735 92 62,
2) imię i nazwisko: Monika Jedynak
stanowisko służbowe: zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel.: (71) 735 92 43, fax. (71) 733 64 00, e- mail: zamowienia@miekinia,.pl
Numer dokumentu:KRO.ZP.271.19.BSU.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: