Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-01-02
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru
Organizator:Marba sp. z o. o. sp. k.
Adres: Ul. Racula-Głogowska 10a, 66-004 Zielona Góra
Województwo / powiat: lubuskie, pow. zielonogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:68 451 23 00 Fax 68 451 23 12
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/2019 - na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektem i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ (załączniki 5 i 6 do zapytania ofertowego).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
-wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektami i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ;
o uruchomienie systemu sygnalizacji w miejscu instalacji i szkolenie personelu zamawiającego z obsługi systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 (ekspertyza PPOŻ) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 4). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.
Przedmiot zamówienia musi:
-być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
o być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
o posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
o spełniać wymogi zawarte w projekcie i ekspertyzie PPOŻ (załączniki 5 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego).
Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.
Nazwy własne, znaki towarowe i kryteria równoważności
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w załączonych projektach lub opisie do projektów występują nazwy własne, znaki towarowe czy wskazane wprost modele urządzeń, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
a) ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
b) nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, w tym z wykorzystaniem urządzeń innych dostawców aniżeli przykłady podane w załączonych projektach - pod warunkiem, że oferowane rozwiązania posiadają parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązania opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.
Cel zamówienia
Marba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - jako beneficjent i realizator projektu pt. ,,Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k." dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP - wsparcie dotacyjne - zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności - zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektem i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ (załączniki 5 i 6 do zapytania ofertowego).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
-wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektami i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ;
o uruchomienie systemu sygnalizacji w miejscu instalacji i szkolenie personelu zamawiającego z obsługi systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6 do niniejszego zapytania.
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 (ekspertyza PPOŻ) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 4). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.
Przedmiot zamówienia musi:
-być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
o być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
o posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
o spełniać wymogi zawarte w projekcie i ekspertyzie PPOŻ (załączniki 5 i 6 do niniejszego zapytania ofertowego).
Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.
Nazwy własne, znaki towarowe i kryteria równoważności
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w załączonych projektach lub opisie do projektów występują nazwy własne, znaki towarowe czy wskazane wprost modele urządzeń, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
a) ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
b) nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, w tym z wykorzystaniem urządzeń innych dostawców aniżeli przykłady podane w załączonych projektach - pod warunkiem, że oferowane rozwiązania posiadają parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązania opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 04-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:
Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Kopertę zawierającą ofertę należy opisać
w sposób podany poniżej:
Oferent:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa Oferenta z adresem do korespondencji)
Zamawiający:
Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505
OFERTA na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.
SPRAWA: zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2019 dotyczące projektu pt. ,,Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k."
NIE OTWIERAĆ przed dniem 4.02.2019 r., godzina 10.15.
Termin składania:2019-02-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji: do 3 miesięcy od podpisania umowy.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów i przypisanych im wag:
kryterium nr 1 - CENA - waga 100%
Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone oferty zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.
Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie oferty zweryfikowane jako poprawne pod względem formalnym.
Punkty będą obliczane według następujących wzorów i zasad opisanych w poniżej
(P) Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
- Cmin - najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych ofert
- Cof - cena netto badanej oferty
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres
Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
lubuskie , Zielona Góra
Numer telefonu
68 451 23 00
Fax
68 451 23 12
NIP
9731016960
Tytuł projektu
,,Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k."
Numer projektu
RPLB.01.05.01-08-0197/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Bąbelek
Kod CPV:31625000-3
Numer dokumentu:1158097, 1/RPO/2019
Źródło: Internet i własne