Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków wielorodzinnych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka"
Adres: ul. Jaracza 48, 50-305 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 328 34 91
E-mail:
Opis:Nazwa zadania: Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
budynków wielorodzinnych położonych we Wrocławiu przy ul. Jaracza 48-58, ul. Damrota 40-50, ul. Bacha 7-13, ul. Damrota 26a-38a, ul. Jaracza 60b-80b, ul. Jaracza 82b-88, ul. Bacha 1-6.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, budynków wielorodzinnych. Inwentaryzacja obejmuje:
- wykonanie oględzin budynków i pomiarów z natury (z wykonaniem ewentualnych pomocniczych fotografii i wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego),
- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1:100 i opisu przedstawiającego aktualny stan inwentaryzowanych budynków.
Dokumentacja dotycząca inwentaryzacji obiektów budowlanych powinna w szczególności zawierać:
a. Zestawienie następujących danych na rzucie zbiorczym:
- numer lokalu,
- określenie kondygnacji, na której położony j est lokal,
- wysokość lokalu,
- pomiar powierzchni użytkowej lokalu wraz z zestawieniem powierzchni użytkowych mierzonych pomieszczeń obliczonych według zasad określonych w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
- pomiar powierzchni netto dla pomieszczeń o zmiennej wysokości (np. poddasza),
- obliczenie kubatury pomieszczeń o zmiennej wysokości,
- wskazanie charakteru lokalu (mieszkalny, użytkowy),
- data wykonania inwentaryzacji, imię, nazwisko i podpis osoby, która ją wykonała,
- wielkość udziałów lokali w nieruchomości wspólnej określona w ułamku dziesiętnym zgodnie z uchwałami spółdzielni podjętymi w 2004 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności,
- zestawienie powierzchni opodatkowanych podatkiem od nieruchomości według kategorii zgodnie z aktualną ustawą o podatkach i opłatach lokalnych
b. Rysunki architektoniczne z jednoznacznie przedstawionymi elementami budowlanymi lokali w skali 1:100.
- rzuty wszystkich kondygnacji budynków z numerami lokali oraz numerem ulicy dla klatki schodowej,
- bilans powierzchni wszystkich kondygnacji,
- charakterystyczne przekroje architektoniczne z zaznaczeniem pionów instalacyjnych i kominów wentylacyjnych, w szczególności lokali znajdujących się na ostatniej kondygnacji,
- rzuty poddaszy i dachu z uwidocznieniem kominów wentylacyjnych i dymowych,
- elewacje budynków,
- naniesienie i zwymiarowanie rzutów tarasów na dachach, tarasów ziemnych i tarasów nad garażami podziemnymi przylegających do mieszkań na parterach.
c. Ponadto część opisowa i rysunkowa inwentaryzacji budynku powinna zawierać:
- powierzchnię zabudowy budynków,
- powierzchnię użytkową
- powierzchnię użytkową poszczególnych lokali z wyszczególnieniem powierzchni poszczególnych izb znajdujących się w lokalu,
- powierzchnię użytkową i kubaturę pomieszczeń powstałych w wyniku tzw. adaptacji części wspólnych a nie uwzględnionych w uchwałach spółdzielni podjętych w 2004 roku w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności,
- powierzchnię poszczególnych pomieszczeń piwnic i garaży podziemnych z nazwaniem ich i przypisaniem do odpowiednich lokali,
- powierzchnię pomieszczeń nie służących do wyłącznego użytku właściciela, najemcy (np. klatka schodowa, korytarze itp.),
- powierzchnię całkowitą,
- kubaturę,
- wymiary budynku: wysokość, długość, szerokość,
- istniejącą numerację poszczególnych lokali
3. Powyższe dokumentacje projektowe muszą być wykonane przy uwzględnieniu następujących aktów normatywnych:
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.),
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz. 1129 z późn. zm.),
c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
d. Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.),
e. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849).
4. Wykonaną dokumentację techniczną należy dostarczyć Zamawiającemu w następującej formie:
a. skompletowane rysunki techniczne wraz z opisem technicznym po pięć egzemplarzy z każdego budynku,
b. kopie dokumentacji w formacie nieedytowalnym PDF w osobnych, odpowiednio nazwanych plikach dla każdego rysunku i opisu na płycie DVD x 2,
c. kompletną dokumentację w wersji edytowalnej w formacie DWG na płycie DVD x 2.
II. CELE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Podstawowym celem realizacji zamówienia jest uzyskanie jednolitej dokumentacji architektonicznej budynków obrazującej ich faktyczny stan w zakresie struktury i powierzchni wszystkich lokali oraz innych powierzchni użytkowych nie będących lokalami.
Przedmiot zamówienia będzie stanowił podstawę do realizacji następujących dalszych zadań:
1. Sporządzenia audytów energetycznych dla wszystkich budynków.
2. Wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej budynków.
3. Przeprowadzenia stosownych korekt deklaracji na podatek od nieruchomości.
4. Wprowadzenie niezbędnych zmian w regulaminie rozliczania kosztów co i c.w.u
III. METODOLOGIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o następujące czynności i materiały:
1. Czynności terenowe w postaci fizycznej inwentaryzacji podczas dokonanych wizji lokalnych tzn. pomiarów ,,z natury", fotografii itp.
2. Wykorzystanie pierwotnej dokumentacji technicznej architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej w wersji drukowanej oraz skanów w formacie PDF udostępnionych przez Zamawiającego.
3. Wykorzystanie istniejących operatów geodezyjnych pomiarów powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży podziemnych i pomieszczeń pomocniczych udostępnionych przez Zamawiającego i wykonanych do celów ustalenia przedmiotu odrębnej własności w 2004 roku.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Sposób opisu i składania ofert.
5.1. Ofertę przesyłaną pocztą lub składaną osobiście należy umieścić w zamkniętej kopercie.
5.2. Na kopercie muszą być umieszczone następujące informacje:
a. Nazwa zadania:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkaln o-usługowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Akademicka"
b. nazwa i adres Oferenta,
c. nazwa i adres Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka" ul. Jaracza 48,50-305 Wrocław
6. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, przesyłką lub drogą e-mailowąw formacie nieedytowalnym na adres: biuro@smakademicka.pl Termin składania ofert upływa z dniem 29.11.2019 r.
Oferty, złożone po tym terminie zostaną odrzucone z postępowania bez zwrotu do nadawcy.
Otwarcie ofert:1.1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od upłynięcia terminu ich składania w siedzibie S.M. ,,Akademicka" ul. Jaracza 48 we Wrocławiu bez udziału oferentów.
Termin składania:2019-11-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: max. 6 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium:3000,- zł
Wymagania:Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE.
1. Dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
2. Posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi, zmianami uprawniające do projektowania w specjalności: architektonicznej - 1 osoba. W celu wykazania spełnienia warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
3. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie gospodarczym zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. Znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Przedłożenie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6. Przedłożenie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
7. Opracowanie formularza ofertowego wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) zgodnie z wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
8. Przedłożenie posiadanych referencji potwierdzających, że Oferent wykonał należycie usługi polegające na wykonaniu inwentaryzacji i sporządzeniu na ich podstawie projektów architektoniczno-budowlanych budynków o powierzchni użytkowej min. 1000 m2. Dokumenty te muszą zawierać dane zawierające daty i miejsca ich wykonania.
9. Brak powiązań stosunkiem prawnym lub pokrewieństwem z pracownikami, członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej SM Akademicka.
10. Wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu max. 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (potwierdzić w formularzu oferty).
V. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE OFERENT WINIEN
ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wskazujący osoby upoważnione do działania w imieniu i na rzecz oferenta.
3. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do wykonania zadania określone w ustępie IV punkt 2.
4. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
6. Dokumenty potwierdzające (referencje) określone w ustępie IV punkt 6.
1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na całość zamówienia z wyszczególnieniem cen ofertowych i terminów wykonania zamówienia dla poszczególnych budynków podlegających odrębnemu fakturowaniu według zestawienia zawartego w punkcie 2.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający zakłada podział zadania na etapy podlegające fakturowaniu wg poniższego zestawienia:
I etap Obiekt A
Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Jaracza 48-58, ul. Damrota 40-50 (kubatura obiektu 41098,00 m3, powierzchnia użytkowa 6500,42 m2 w tym 95 mieszkań i 6 lokali użytkowych).
II etap Obiekt BCD
Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Bacha 7-13, ul. Damrota 26a-38a, ul. Jaracza 60b-80b (kubatura obiektu 107980,70 m3, powierzchnia użytkowa 17510,01 m2 w tym 340 mieszkań i 17 lokali użytkowych).
Obiekt BCD na wniosek Oferenta może być dodatkowo podzielony na dwa etapy.
III etap Obiekt E
Budynek mieszkalno-usługowy - ul. Jaracza 82b-88, ul. Bacha 1-6 (kubatura obiektu 39320,00 m3, powierzchnia użytkowa 7281,04 m2 w tym 113 mieszkań i 6 lokali użytkowych).
VI. SPOSÓB OPRACOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
3. Zasady opracowania oferty.
a. Oferta musi być napisana czytelnie niezmywalnym tuszem lub atramentem.
b. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być sporządzona w języku polskim, ściśle wg wymagań określonych w specyfikacji przetargowej.
c. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu w oryginale.
d. Cenę przedmiotu oferty należy podać w złotych polskich.
e. Formularz oferty i jego załączniki muszą być opatrzone pieczęcią imienną i podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
f. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Ustalenie ceny ofertowej.
4.1. Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonane roboty przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.
4.2. W ofercie Oferent określi cenę ryczałtową na wszelkie prace, w tym towarzyszące (wizje lokalne, badania dokumentów, pomiary itp.) niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami SIWZ.
4.3. Oferent może podać tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
4.4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu ofertowym nie będzie podlegało waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.
4.5. Sposób dokonywania zapłaty za przedmiot zamówienia określa wzór umowy, będący załącznikiem nr 2 do niniejszej specyfikacji.
VII. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA, KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Tryb otwarcia i oceny ofert.
1.1. Otwarcie ofert nastąpi w terminie do siedmiu dni od upłynięcia terminu ich składania w siedzibie S.M. ,,Akademicka" ul. Jaracza 48 we Wrocławiu bez udziału oferentów.
1.2. Po otwarciu ofert komisja dokona ocen złożonych ofert. Oferty nie spełniające kryteriów zawartych w SrWZ zostaną odrzucone. Zakwalifikowane do konkursu oferty zostaną ocenione przez komisję według następujących kryteriów;
Cena ofertowa - 0-85 punktów
Ocena doświadczenia i referencji - 0-15 punktów Razem max. - 100 punktów
1.3. Po dokonaniu oceny zakwalifikowanych do konkursu ofert komisja dokona wyboru wykonawcy zamówienia.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej www.smakademicka.pl
Oferent, który wygra konkurs zostanie poinformowany o tym fakcie również indywidualnie drogą mailową.
1.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a. negocjacji uzupełniających
b. dokonywania uzgodnionych z Wykonawcą zmian w projekcie umowy z zastrzeżeniem ust. IX.
c. swobodnego wyboru oferenta,
d. unieważnienia konkursu ofert w części lub w całości bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
2. Korekta błędów
Oferty określone jako zgodne z wymaganiami (formalnymi i technicznymi) zostaną przez Zamawiającego sprawdzone. Jeżeli stwierdzone zostaną oczywiste pomyłki to Zamawiający poprawi je i powiadomi Oferenta. Przez oczywiste pomyłki Zamawiający rozumie błędy pisarskie, logiczne, niedokładności co do daty, nazwiska i inne których oczywistość nasuwa się sama każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Ponadto zaznacza się, że jeżeli w ofercie stwierdzona zostanie rozbieżność pomiędzy kwotą wyrażoną cyframi i słownie, to ważna będzie kwota wyrażona słownie.
VIII. WADIUM
1. Oferent przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 3000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. Oddział we Wrocławiu nr 23 1020 5242 0000 2702 0018 1388.
3. Zwrot wadium dla Oferentów nastąpi niezwłocznie gdy:
-- upłynie termin związania ofertą,
-- zawarto umowę o wykonanie zamówienia,
-- przetarg został unieważniony.
4. Na pisemny wniosek Oferenta wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia złożenia tego wniosku przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Oferent traci wadium w przypadku gdy:
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest ono przewidziane w umowie lub SIWZ,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Oferenta,
- wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert.
6. Zwrot wadium nastąpi przelewem na konto bankowe Oferenta, którego numer poda on na dokumencie przelewu wadium lub w złożonej ofercie.
IX. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Oferent, który wygra postępowanie, jest zobowiązany do podpisania umowy, której treść będzie zgodna z załączonym do niniejszej specyfikacji wzorem w terminie wynikającym ze związania ofertą.
2. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
- zmiana unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
- zmiana wysokości stawki podatku VAT
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy przed jej podpisaniem w innych niż określone w pkt 2. sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegałyby ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia po podpisaniu umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu Stron.
2. Odrzucenie oferty nastąpi, jeżeli:
a. jest sprzeczna z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
c. dostarczone przez Oferenta informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
3. Postępowanie o zamówienie zostanie w szczególności unieważnione w przypadku gdy:
a. wpłynęły mniej niż dwie oferty lub cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć
Uwagi:Miejsce publikacji ogłoszenia o konkursie:
1. strona internetowa Zamawiającego - www.smakademicka.pl
2. Portal Gumtree.pl
3. Portal Favore.pl
4. Portal OLX.pl
5. Portal www.biznes-polska.pl
6. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Kontakt:1. Kontakty z oferentami i udzielanie wyjaśnień do specyfikacji. Informacje na tematy organizacyjne oraz techniczne zapytania ofertowego udzielane będą pod numerem telefonu: 71 328 34 91 lub drogą e-mailowąna zapytania przesłane na następujący adres: biuro@smakademicka.pl
Każdy Oferent, który otrzymał specyfikację może, nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert, zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem o wyjaśnienie specyfikacji przetargowej i warunków realizacji zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: