Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
Organizator:Miasto i Gmina Krotoszyn
Adres: ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. krotoszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 722 74 72
E-mail:
Opis:Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania polegającego na budowie obwodnicy
Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr 36
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.
II.Istotne warunki zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania
polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi krajowej nr
36.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do zapytanie ofertowego
3. Wynagrodzenie za przedmiotową usługę jest ryczałtowe.
5. Przedmiot zamówienia zlecany jest na podstawie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa -
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem i Gminą Krotoszyn,
stanowiącym załącznik B do zapytania
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe dot. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla
zadania polegającego na budowie obwodnicy Krotoszyna o długości ok. 12,5 km w ciągu drogi
krajowej
nr
36"
należy
przesłać
pocztą
elektroniczną
na
adres
mailowy
damian.wagner@um.krotoszyn.pl (oferta zeskanowana i przesłana w formie elektronicznej).
Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 8 lipca 2024r. do godz. 12:00
Termin składania:2024-07-08
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 14 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wymagania:7. Warunki płatności faktury: 21 dni do daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Wzór umowy stanowi załącznik C do zapytania ofertowego.
III.
1)
Warunki wymagane od Wykonawców:
Wykonawca
dysponuje/będzie
dysponował
osobami,
które
będą
uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, tj.:
a) Specjalista z zakresu siedlisk przyrodniczych i roślin naczyniowych posiadający
wykształcenie wyższe kierunkowe (fitosocjolog, geobotanik, botanik lub inne pokrewne)
b) Specjalista z zakresu ornitologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia,
zoologia lub inne pokrewne)
c) Specjalista z zakresu lichenologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia
lub inne pokrewne)
d) Specjalista z zakresu mykologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia
lub inne pokrewne)
e) Specjalista z zakresu briologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia lub
inne pokrewne)
f) Specjalista z zakresu herpetologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe
(biologia, zoologia lub inne pokrewne)
g) Specjalista z zakresu entomologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe
(biologia, zoologia lub inne pokrewne)
h) Specjalista z zakresu mammologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe
(biologia, zoologia lub inne pokrewne)
i) Specjalista z zakresu chiropterologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe
(biologia, zoologia lub inne pokrewne)
j) Specjalista z zakresu ichtiologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia,
zoologia lub inne pokrewne)
k) Specjalista z zakresu malakologii posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (biologia,
zoologia lub inne pokrewne)
Każda z osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymienionych w punktach a) - k)
posiada odpowiednie doświadczenie tj.: uczestniczyła w przygotowaniu bądź jest autorem lub
współautorem dwóch* ukończonych opracowań z odpowiedniej dziedziny określonej w pkt
3.3.1 OPZ:
i. Inwentaryzacji przyrodniczej (np. w odniesieniu do inwentaryzacji wzdłuż inwestycji
liniowych - dróg, kolei) lub
ii. Inwentaryzacji obszarów Natura 2000 zlecanych przez inne jednostki lub
iii. Tworzeniu planów obszarów chronionych lub
iv. Inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby dokumentów planistycznych itp. lub
v. Publikacji naukowej
*dopuszcza się wykonanie dwóch opracowań tego samego rodzaju np. dwóch inwentaryzacji
lub dwóch publikacji
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. Poz. 507). Oświadczenie o niepodleganiu ww.
wykluczeniu Wykonawca złoży w formularzu oferty.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Przedłożenie Formularza oferty (wypełnienie Formularza oferty - wzór załączony
do zapytania ofertowego).
2. Przedłożenie wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wzór
załączony do zapytania ofertowego - do wypełnienia.
3. Przedłożenie listy przygotowania zawodowego i referencji - wzór do wypełnienia
Uwaga: Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę. Klauzula ,,za zgodność z oryginałem" umieszczona na każdej
stronie dokumentu wraz z podpisem Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert: Cena oferty (brutto) - 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.
Sposób przygotowania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we
właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
Podpis Wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie
imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej
imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli). Upoważnienie do
podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów
załączonych do oferty.
Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do
oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dopuszcza się przesłanie oferty emailem podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zamawiający po otwarciu ofert zamieści w BIP zestawienia złożonych ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną w aktach sprawy.
Odrzuceniu podlegają oferty:
Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
Złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
Złożone przez osobę/y nieuprawnione do reprezentowania wykonawcy.
Wybór oferty:
1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania
umowy. Formularz dokumentujący przeprowadzenie postępowania Zamawiający zamieści na
swojej stronie internetowej
2.
Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia
oryginału oferty (dotyczy wykonawców którzy prześlą skan oferty)
X.Wydział realizujący sprawę: Wydział Inwestycji i Rozwoju
Uwagi:XII.Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO,
informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel.: (62) 725-42-01,
e-mail: um@krotoszyn.pl,
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest pan Arkadiusz Brodziak,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd
Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl,
numer telefonu: 62 725 42 01,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postepowaniem
o udzielenie w/w przedmiotu zamówienia,
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być
udostępnione innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami mogą być:
a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie
zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo przez okres niezbędny do realizacji
zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych po zakończeniu i rozliczeniu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18
RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
Kontakt:XI.Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i
udzielania wyjaśnień: Damian Wagner , pok. nr 54, tel. 62 722 74 72
Kod CPV:90713000-8, 90714000-5
Numer dokumentu:IR.7013.2.2012
Źródło: Internet i własne
Załączniki: