Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18003476 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie izolacji
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o
Adres: ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 86 216-54-31, tel. 504-769-926, (86) 216-38-16; fax. (86) 216-54-36
E-mail:
Opis:3. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji:
a) Zadanie I - wykonanie płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej o grubości 0,55mm
na istniejących rurociągach sieci ciepłowniczej DN 350 i DN 200 w komorze
ciepłowniczej przy ul. Ks. Anny.
b) Zadanie II - wykonanie izolacji termicznej z 2 warstw wełny mineralnej po 50mm o
łącznej grubości 100mm z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości 0,7mm kanałów
spalin między kotłem WRp-46/WRm38 (K-4) a cyklonami wewnątrz budynku Ciepłowni
Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.
3.2. Zakładana przez Zamawiającego powierzchnia przewidziana do izolacji wynosi:
a) dla Zadania I - około 16 m 2 ,
b) dla Zadania II - około 150 m 2 .
3.3. Schemat komory ciepłowniczej dla Zadania I stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3.4. W ofercie należy podać ceny za wykonanie izolacji odrębnie dla Zadania I i II z
uwzględnieniem warunków wykonania wymienionych w ppkt. 4,1, 4,2, 4,3 i 4,4.
Miejsce i termin składania ofert: 12.1. Oferty należy składać do dnia 30.09.2019r. do godz. 11 30 w siedzibie Zamawiającego, lub
przesłać na adres Zamawiającego.
Otwarcie ofert:12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.09.2019r. o godz. 12 00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2019-09-30
Miejsce i termin realizacji:7. Terminy realizacji zamówienia.
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do:
a) Zadanie I - 30.11.2019r.
b) Zadanie II - 20.12.2019r.
Wymagania:2. Tryb udzielenia zamówienia
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia swoich ofert w rozumieniu art. 66 § 1 Kc
na niżej określonych zasadach. Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.t.j. z 2018, poz. 1986).
4. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
4.1. Izolacja cieplna w postaci wełny mineralnej o grubości 100 mm w Zadaniu I zostanie
wykonana przez Zamawiającego, natomiast blacha ocynkowana przez Wykonawcę.
4.2. Materiały niezbędne do wykonania Zadania II dostarczy w całości Wykonawca robót.
4.3. W ofercie dla Zadania II należy uwzględnić montaż i demontaż (dostarczonych przez
Wykonawcę robót) rusztowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4.4. W przypadku zadania II wymagane jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie Ciepłowni
Miejskiej przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.
4.5. Roboty uzupełniające lub dodatkowe nieprzewidziane, których potwierdzona przez
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a
których zakres finansowy nie będzie przekraczał 20% ceny ryczałtowej, Wykonawca
zobowiązany będzie wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych
samych cen norm, parametrów i standardów, po ustaleniu zakresu rzeczowego, finansowego
oraz terminu realizacji.
5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1TEIR/ZC/17/2019
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
11. Opis przygotowania oferty
11.1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
11.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
11.3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
11.4. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
11.5. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą
solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
11.6. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki
muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
11.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
11.8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Wartość
oferty musi gwarantować kompleksową pełną realizację prac objętych przetargiem.
11.9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
11.10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do siwz - załącznik nr 1.
11.11. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, bądź
przesłać na adres Zamawiającego.
1) Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres siedziby Zamawiającego oraz
oznakowana następująco:
,,Oferta w postępowaniu na wykonanie izolacji".
,,Nie otwierać przed dniem i godziną wyznaczoną do otwarcia ofert".
2) Koperta wewnętrzna winna być oznakowana następująco:
,,Oferta w postępowaniu na wykonanie izolacji" i opatrzona nazwą i dokładnym adresem
oferenta.
13. Wybór oferty.
13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego.
13.2. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena netto w złotych.
13.3. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów.
13.4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
? jest niezgodna z prawem;
? jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
? jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie
uczciwej konkurencji;
? zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
? została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
? zawiera błędy w obliczeniu ceny;
2TEIR/ZC/17/2019
? jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wybrania żadnej oferty i
bez podawania przyczyn.
14. Przepisy, normy i standardy.
14.1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i
urządzeń. Wymagania i badania.
Kontakt:9. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:
- sprawy formalne; mgr inż. Adam Florczyk - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów,
biurowiec MPEC przy ul. Kopernika 9A, pok. 16, w godz. 7 00 - 15 00 , tel. (086) 215-28-02; fax.
(086) 216-54-36; e-mail: a.florczyk@mpec.lom.pl
- sprawy techniczne i organizacyjne dla Zadania I; mgr inż. Adam Adasiewicz - Kierownik
Działu Eksploatacji Sieci i Węzłów, budynek administracyjno-biurowy MPEC przy ul. Pięknej
9, w godz. 7 00 - 15 00 , tel. 504-769-926, (86) 216-38-16; fax. (86) 216-54-36; e-mail:
a.adasiewicz@mpec.lom.pl,
- sprawy techniczne i organizacyjne dla Zadania II; mgr inż. Andrzej Wojtaszek - Kierownik
Ciepłowni Miejskiej przy ul. Ciepłej 16, w godz. 7 00 - 15 00 , tel. fax. (086) 215-28-13; (086) e-
mail: a.wojtaszek@mpec.lom.pl,
Numer dokumentu:TEIR/ZC/17/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: