Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie izolacji akustycznej podłóg
Organizator:ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY
Adres: UL. SZWOLEŻERÓW 5, 00-464 WARSZAWA
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax. 22 33 66 192
Opis:Wykonanie izolacji akustycznej podłóg w zasiedlonym lokalu mieszkalnym
nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w Warszawie.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy zakres zamówienia opisuje: przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ, wyniki
pomiarów izolacyjności akustycznej na dźwięki uderzeniowe stropu w budynku mieszkalnym,
opinia akustyczna wraz z rozwiązaniem podłogi pływającej - załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wymieniony wyżej załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem,
że wszystkie wskazania materiałów, wyrobów budowlanych lub urządzeń z nazwy należy
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Prace będą wykonywane w lokalu zamieszkałym ( etapowe prowadzenie robót, należy
uwzględnić konieczność przenoszenia mebli w niezbędnym zakresie).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m. st. Warszawy 00-464 Warszawa ul. Szwoleżerów 5 w kancelarii na parterze do dnia
16.09.2019 r, do godziny 10:00.
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w pok. Nr 209.
Termin składania:2019-09-16
Wymagania:II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4
pkt. 8 w związku z 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej
daiej ustawą pzp.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwaną daiej SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia wyłącznie Wykonawców - Przedsiębiorców
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) tj. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, prawne
i jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną - wykonujące we własnym imieniu
działalność gospodarczą.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
2.2.zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie 2 zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia i o wartości brutto
min. 20.000,00 zł każde zamówienie.
2) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiada
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz jest członkiem
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1.Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy
kierować na adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście
m.st. Warszawy
Dział Zamówień Publicznych
ul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa
tel. 22 23-12-221, fax.: 22 33 66 192
adres email: przetargi@zqn.waw.pl oraz do wiadomości:
komar.marzena@zgn.waw.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego
za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść
dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt 1, przed upływem wymaganego terminu.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu
lub wiadomości elektronicznej.
3. Oferty przekazywane są zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej.
4. Strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres
Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ tj. TZ-104/R/M/19.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie pytań o wyjaśnienie treści SIWZ w wersji elektronicznej
na adres email: przetargi@zgn.waw.pl oraz do wiadomości: komar.marzena@zgn.waw.pl
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie oferty
złożonej przez danego Wykonawcę.
2. Oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego do zaproszenia wzoru,
2) zaświadczenie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP/ odpis
z rejestru,
3) kosztorysy ofertowe opracowane w wersji uproszczonej z podaniem na stronie tytułowej
czynników cenotwórczych oraz wykaz materiałów i cen tych materiałów, przy czym:
3.1) nie dopuszcza się stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego do rozliczania
robót tymczasowych i robót towarzyszących;
3.2) koszt wykonania robót tymczasowych oraz robót towarzyszących obciąża wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty, w robotach podstawowych
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z);
3.3) roboty tymczasowe i roboty towarzyszące obejmują między innymi: wywóz gruzu,
elementów z rozbiórek i demontaży, koszt utylizacji i składowania na wysypisku, sprzątanie
i mycie w trakcie i po wykonywaniu robót budowlanych, opinię kominiarską, zabezpieczenie folią
np. posadzki, stolarki, urządzeń sanitarnych, koszt doprowadzenia i poboru energii elektrycznej
oraz zużycia wody w trakcie prowadzenia prac remontowych;
3.4) w przypadku lokali znajdujących się w budynkach nie będącym własnością m.st. Warszawa,
z uwagi na brak liczników prądu w lokaiach, Wykonawca powinien zawrzeć umowę ryczałtową
z dostawcą energii lub zapewnić zasilanie energią elektryczną we własnym zakresie.
W przypadku lokali znajdujących w budynkach będących własnością m. st. Warszawa, Inspektor
Nadzoru ZGN zobowiązany jest do wskazania miejsca poboru energii elektrycznej i pozostałych
mediów. Wykonawca zobowiązany jest w uzgodnieniu z inspektorami nadzoru ZGN
opomiarować punkty poboru ww. mediów ceiem dokonania późniejszych rozliczeń
z Zamawiającym.
4) wykaz wykonanych co najmniej 2, w okresie ostatnich 5 iat, liczonych od daty wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem prac stanowiącym przedmiot zamówienia
i wartości nie mniejszej 20.000,00 zł każde zamówienie,
5) dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
6) oświadczenie wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiada
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
7) dokumenty potwierdzające, że kierownik budowy posiada uprawnienia,
8) opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
3. Cena oferowana przez Wykonawcę może podlegać negocjacjom.
Zamawiający w trakcie negocjacji nie dopuszcza zmiany wysokości stawki roboczogodziny
i narzutów (Kp, Z). Negocjacjom będą podlegać tylko elementy oferty wskazane przez
Zamawiającego. Natomiast wycenę robót tymczasowych i towarzyszących Wykonawca winien uiać
w cenach jednostkowych.
4. Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz
opisanych w następujący sposób:
Oferta na:
Wykonanie izolacji akustycznej podłóg w zasiedlonym lokalu mieszkalnym
nr 33 w budynku przy ul. Okrąg 2 w Warszawie,
/przedmiot zamówienia/
NIE OTWIERAĆ przed dniem 16.09.2019 r. godz. 10:15
znak sprawy: [TZ-104/R/M/19]
VIII. Kryterium wyboru, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium: cena- waga 100%
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w SIWZ.
Uwagi:IX. Klauzula informacyjna
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy znajdują się pod adresem
www.zan.waw.pl, oraz w siedzibie ZGN przy ulicy Szwoleżerów 5, 00-464 w Warszawie
Integralną część niniejszej SIWZ stanowią
Kontakt:2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Marzena
Komar tel. 22-23-12-221 pok. 103 w godz. 10:00 - 15:00.
Numer dokumentu:TZ-104/R/M/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: