Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-11-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie kalendarzy z nadrukami promocyjnymi, wraz z dostawą, załadowaniem i rozładowaniem
Organizator:Gmina Miejska Ostróda
Adres: ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
dolnośląskie, pow. Wrocław
łódzkie, pow. Łódź
małopolskie, pow. Kraków
mazowieckie, pow. Warszawa
pomorskie, pow. Gdańsk
śląskie, pow. Katowice
wielkopolskie, pow. Poznań
zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Pokaż pozostałe (8)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 642 94 00 ,, fax: (89) 642 94 01 ,
E-mail:
Opis:USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU
Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda
Urząd Miejski w Ostródzie Ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, zaprasza do składania ofert na:
USŁUGA POLIGRAFICZNA DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W OSTRÓDZIE
§ 2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kalendarzy na 2023 rok, z nadrukami promocyjnymi, wraz z dostawą, załadowaniem i rozładowaniem do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Kalendarze trójdzielne z wypukłą główką - ilość 40 szt.
- format kalendarza 315 x 790 mm, - główka format 315 x 205 mm, karton 250g, projekt po stronie Zamawiającego, druk CMYK + folia błysk, oklejana na tekturze falistej (efekt wypukłości) full color, - plecki format 315 x 585 mm, karton 320g, projekt indywidualny, druk CMYK, - miejsce na reklamę pomiędzy kalendariami (projekt po stronie Zamawiającego), - opaska z przesuwanym okienkiem wskazującym dzień tygodnia.
2) Kalendarz notesowy/książkowy format A5 układ dzienny - ilość 40 szt.
- układ: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny,
- objętość: 360 stron + 8 stron z mapami,
- papier: chamois 70g/m2, wyklejki papier 140g/m2,
- druk: szaro-bordowy,
- kalendarium: 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku,
- mapy: na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław,
- część informacyjna: plan roczny 2022, 2023, 2024, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o Państwach Członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2024, skorowidz od A do Z...,
- wykończenie: blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników.
3) Kalendarz notesowy/książkowy format A4 układ dzienny - ilość 10 szt.
- z tłoczeniem logo (projekt dostarcza Zamawiający) i roku.
Opis jak w ppkt 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje także skład oraz dostawę wraz z załadunkiem i rozładunkiem w siedzibie Zamawiającego (ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda).
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty wynikające wprost lub pośrednio z innych okoliczności wymienionych w informacji o zamówieniu, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego.
4. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert 02-12-2022 08:00:00
Miejsce złożenia oferty oferty@um.ostroda.pl
§ 7. Informacje dotyczące składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: oferty@um.ostroda.pl. Oferta musi być złożona w terminie określonym w ust. 2.
Uwaga!: informujemy, że w związku z problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, na nasze skrzynki nie mogą być dostarczane wiadomości z adresów mailowych znajdujących się na wp.pl.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 02.12.2022 r. o godz. 08:00.
Termin składania:2022-12-02
Miejsce i termin realizacji:§ 3. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od otrzymania zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.
2. DOSTAWA wraz z załadunkiem i rozładunkiem powinna zostać zrealizowana do siedziby Zamawiającego (ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda), w godz.ch od 8:00 do 15:00, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Wymagania:Rodzaj zamówienia Usługi
Tryb zamówienia Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy
§ 4. Określenie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
§ 5. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do informacji o zamówieniu).

§ 8. Opis procedury udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie prowadzi się z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści informacji o zamówieniu.
4. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
1) w kwestiach formalnych- Magdalena Kaliszewska;
2) w kwestiach merytorycznych- Paweł Krupiński.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści informacji o zamówieniu lub odwołać zamówienie. Modyfikacja treści informacji o zamówieniu lub odwołanie zamówienia zostanie upublicznione w taki sam sposób jak informacja o zamówieniu.
6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.
7. Złożenie przed upływem terminu składania ofert, kolejnej oferty przez tego samego Wykonawcę, traktuje się jako zmianę i jednoczesne wycofanie poprzedniej oferty (ofert).
8. Oferty lub inne dokumenty w toku postępowania o udzielenie zamówienia przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w formie skanu dokumentu podpisanego przez wykonawcę albo Zamawiającego lub dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem osobistym, podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający uprawiony jest do wysyłania dokumentów bez opatrzenia ich podpisem.
9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień dotyczących oferty, w tym ceny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający nie będzie rozpatrywał oferty wykonawcy, który w wyznaczonym terminie nie złoży wyjaśnień, o których mowa w ust. 9, lub jeżeli złożone wyjaśnienia potwierdzą niezgodność oferty / rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także ofert niekompletnych.
11. W przypadku, gdy złożone oferty przekraczają możliwości finansowe przeznaczone na dane zamówienie i nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia, Zamawiający może ponownie opublikować / przesłać informację o zamówieniu, lub przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została złożona jako najkorzystniejsza. Negocjacje mogą dotyczyć ceny ofertowej, a w przypadku gdy złożono więcej niż jedną ofertę, opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy.
12. Jeżeli w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 11, zmianie ulegną warunki umowy lub opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekazuje informację o zmianie dokonanej w wyniku negocjacji do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (z wyjątkiem wykonawców, których oferty nie będą rozpatrywane, zgodnie z ust. 10) i wyznacza termin na złożenie oferty dodatkowej na zmienionych warunkach.
13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ocenę w przyjętych do postępowania kryteriach oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
14. Jeżeli w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione Zamawiający może wybrać wykonawcę, bez ponownej publikacji informacji o zamówieniu.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
16. Zamawiający może poprawić w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie- rozumiane jako widoczne, niezamierzone niedokładności, błędy pisarskie, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inne podobne usterki w tekście, niebudzące wątpliwości w jaki sposób winny być one poprawione;
2) oczywiste omyłki rachunkowe- rozumiane jako błędy w działaniach arytmetycznych, dokonywanych na składowych ceny;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z informacją o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- rozumiane jako omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy.
17. Zamawiający informuje o poprawie omyłki Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
18. Wykonawca jest zobowiązany podpisać umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Uwagi:§ 6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
1. Ocenie w n/w kryteriach podlegać będą wyłącznie kompletne oferty.
2. Kryteria wyboru oferty: cena, znaczenie kryterium: 100 %.
3. Opis kryterium: maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową.
4. Sposób oceny ofert:
oferta najtańsza*
oferta badana x 100,00 punktów x 100 %.
* spośród ofert podlegających ocenie.
5. Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
§ 9. Ochrona danych osobowych.
Gmina Miejska Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda przetwarza dane zawarte w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów uPzp. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Ogólne Rozporządzenie" lub ,,RODO"), mają charakter danych osobowych.
W świetle powyższego Gmina Miejska Ostróda informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest: Pan Jacek Pietrzyk;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RLP.271.521.2022;
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne, w interesie publicznym, cele badań historycznych, cele statystyczne;
6. Posiada Pani / Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych1;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
1 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
2 prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani / Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa;
9. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Numer dokumentu:RLP.271.521.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: