Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie kontroli okresowej obiektów
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Adres: Mikołowska 125a, 40-592 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 32 251 96 71
E-mail:
Opis:Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów 5 - letnich (część budowlana) zgodnie z załącznikami.

ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie kontroli okresowej obiektów, o której mowa w art. 62a ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki oraz ich otoczenia - przegląd 5-letni (część budowlana), z wyłączeniem badań: instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, wymienionych w załączonych do zaproszenia załącznikach nr 1 i 2.
Załącznik-nr-1Pobierz
Załącznik-nr-2Pobierz
Załącznik-nr-3Pobierz

UWAGA

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne protokoły kontroli okresowych na arkuszach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych przeglądów i dodatkowo komplet protokołów na nośniku.
Miejsce i termin składania ofert: Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
5)Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 1000 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Otwarcie ofert:6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Termin składania:2020-09-23
Miejsce i termin realizacji:Oczekiwany termin realizacji zamówienia: od 30.11.2020 r.
Wymagania:1) W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:

a) Wartość usług / w tym obowiązujący podatek VAT/.

b) deklarowany termin realizacji robót,

2) Do oferty należy dołączyć:

uprawnienia budowlane do wykonywania kontroli okresowych wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 pkt. 2 oraz przynależność do Izby).
aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm ( z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert),
charakterystykę firmy,
zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert,
podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączone do materiałów przetargowych,
aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8. referencje na usługi o charakterze odpowiadającym przedmiotowi przetargu.

3) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

4) Kryteria oceny oferty:

a) kompletność złożonych i wymaganych dokumentów,

b) cena,

c) termin realizacji zadania.

Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 30% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisję przetargową odrzucone.

5)Ofertywg. wzoru Zamawiającego należy składać w terminie do dnia 23.09.2020 r. do godz. 1000 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.

Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

KONKUR OFERT NA:

WYKONANIE OKRESOWYCH 5-LETNICH KONTROLI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ ,,GÓRNIK" W KATOWICACH.

7) Ze względu na stan epidemiczny postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów. Kontakt z komisją odbywał się będzie za pomocą elektronicznych środków łączności.

Oferty złożone po tym terminie lub niekompletne w zakresie wyszczególnionym w niniejszym zawiadomieniu nie będą rozpatrywane.

W trakcie przetargu zostanie odczytana treść złożonych w terminie ofert. Drogą elektroniczną (telefonicznie w formie SMS lub mailowo) Wykonawcy biorący udział w przetargu zostaną poinformowani o ilości złożonych ofert i wysokości oferowanych cen, proponowanych terminach realizacji, i ewentualnie wniesionych uwagach. Zostaną sprawdzone oferty pod kątem ich kompletności i zgodności z wymaganiami zawartymi w zawiadomieniu o przetargu.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie może:

- żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,

- wezwać do uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/ lub pełnomocnictw. Zamawiający po dokonaniu sprawdzenia ofert zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z każdym z Wykonawców indywidualnych telefonicznych negocjacji w oparciu, o które w trybie głosowania jawnego, dokona wyboru korzystnej oferty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wyniki o wyborze firm w drodze przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej SM ,,Górnik", po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Uwagi:UWAGA:

- Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z obiektami i skontaktować się z Kierownikiem Administracji Centrum celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty. Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, usługa rozliczona zostanie w oparciu o kwotę ryczałtową.

- Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych tj. zgodnie z załącznikiem 1 i 2.

Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" z siedzibą w Katowicach,
ul. Mikołowska 125a, zwana dalej jako AD.

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: iod@smgornik.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B oraz art. 6 ust. 1 lit. F RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym (poza ustawą Prawi Zamówień Publicznych) / w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia ewentualnej umowy.

7. Posiada Pani/Pan:

? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją.

8. nie przysługuje Pani/Panu:

? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej rodo@smgornik.katowice.pl

10. Oferent zobowiązany jest do przekazania powyższych informacji także pozostałym osobom, których dane znajdują się w przedłożonej ofercie.

SM ,,Górnik" w Katowicach jest podmiotem zwolnionym ze stosowania procedur zawartych w Ustawie PZP. Zatwierdzam
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela Kierownik Administracji Centrum - ul. W. Pola 10 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1500, w piątek w godz. od 730 do 1300, tel. ( 32) 25-19-415, 25-16-849, adres e-mail: tc@smgornik.katowic.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: