Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie kontroli okresowej obiektów mostowych
Organizator:Urząd Gminy w Skoroszycach
Adres: ul.Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 77 431 80 82 77 431 80 83 77 431 85 05 fax: 77 431 80 29
E-mail:
Opis:WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ (ROCZNEJ) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 1 PRAWA BUDOWLANEGO - OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZLOKALIZOWNANYCH NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego - obiektów budowlanych - niżej wymienionych obiektów mostowych wraz z dokumentacją fotograficzną:
1) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 55,
2) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 87a,
3) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny przy posesji nr 56A,
4) obiekt mostowy w miejscowości Brzeziny za posesją nr 46, przy działce drogowej nr 324,
5) obiekt mostowy w miejscowości Giełczyce zlokalizowany pomiędzy dwoma działkami drogowymi o nr 131 i 81,
6) obiekt mostowy w miejscowości Mroczkowa przy działce drogowej nr 125 na wysokości przejścia nad rzeką Młynówką Skoroszycką nr 143,
7) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce przy posesji nr 6 na ul. Powstańców Śląskich,
8) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce przy posesji nr 2 na ul. Parkowej,
9) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce przy posesji nr 31 na ul. Powstańców Śląskich,
10) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce przy posesji nr 5 na ul. Górnej,
11) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce przy posesji nr 9 na ul. Górnej.
12) obiekt mostowy w miejscowości Skoroszyce pomiędzy drogami o nr ewid. 701/2 i 701/1
2. Przedmiotowe przeglądy muszą spełniać wymagania określone:
- Ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1, [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
- Ustawą o Drogach Publicznych art. 20 pkt. 10, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730).
- Załącznikiem do Zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. dotyczącego instrukcji przeprowadzania przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich oraz wszystkich przepisów i norm.
3. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona kontroli rocznej obiektów mostowych i w ich wyniku sporządzi dokumentacje obejmującą:
1) protokoły z okresowej (rocznej) kontroli dla każdego obiektu mostowego oddzielnie
2) raport zbiorczy dla o stanie obiektów mostowych
3) wpis do książki
4. Protokoły z kontroli oraz raport należy wykonać:
1) w wersji papierowej - w 1 egz.
2) w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym - płyta,,CD"
5. Zakres kontroli powinien obejmować w szczególności sprawdzenie stanu technicznego wszystkich elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu mostowego.
6. Protokół okresowej kontroli powinien zawierać między innymi:
- ocenę stanu każdego z w/w kontrolowanych elementów z określeniem ewentualnych nieprawidłowości,
- ocenę stanu technicznego obiektu mostowego
- zakres i rodzaj koniecznych napraw i remontów,
- dokumentacje fotograficzną obiektu.
7. Raport zbiorczy o stanie obiektów mostowych należy przedstawić w formie sumarycznego (tabelarycznego) zestawienia dla wszystkich obiektów mostowych, zawierającego:
- nazwę i lokalizację obiektu mostowego
- ocenę obiektu mostowego wynikającą z przeprowadzonej kontroli,
- wykaz koniecznych do podjęcia na obiekcie mostowym zabiegów utrzymaniowych,
8. Oferta powinna obejmować również wszystkie koszty dodatkowe związane z realizacją zakresu zadania objętego przedmiotem zaproszenia takich jak np koszty dojazdu.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.
11. W postępowaniu prowadzonym bez zastosowania przepisów Prawo Zamówień publicznych - protesty i odwołania nie przysługują.
Miejsce i termin składania ofert: IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Urząd Gminy w Skoroszycach, sekretariat (pok. nr 16 - I piętro) do dnia 19.07.2019 r. do godziny 1000.
Dopuszcza się możliwość złożenia ofert elektronicznie na adres: mjodlowska@skoroszyce.pl
Otwarcie ofert:Miejsce oraz termin otwarcia ofert. Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce w pokoju nr 11 (I piętro) w dniu 19.07.2019 r. o godzinie 1015.
Termin składania:2019-07-19
Miejsce i termin realizacji:IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - 30.08.2019 r.
Wymagania:V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: Kopię uprawnień budowlanych wraz z dokumentami poświadczającymi przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób odpowiedzialnych za przeglądy.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał minimum 30 kontroli okresowych dróg (1 obiekt mostwowy=l kontrola).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.* 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.* Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców oświadczenie, wg formuły ,,spełnia - nie spełnia"- załącznik nr 2.
VI. WYKAZ OŚWIADACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie, że Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,
VII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymagania podstawowe.
a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
Należy określić cenę netto i brutto. b.Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych.
c. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
d. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. e.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
2. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
2) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia,
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Skoroszycach ul. Powstańców Śl. 17,48-320 Skoroszyce
,,OFERTA NA WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ (ROCZNEJ) ZGODNIE Z ART. 62 UST. 1 PKT 1 PRAWA BUDOWLANEGO - OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZLOKALIZOWNANYCH NA TERENIE GMINY SKOROSZYCE"
_Nie otwierać przed dniem 19.07.2019 r. godzina 10°°_
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena za wykonanie zadania pn. Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego - obiektów budowlanych - obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie Gminy Skoroszyce.
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe Max ilość pkt.
1. Cena (C) 100 100
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Px (C) = C min/ C x * Max (C)
Px (C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "x" za kryterium "cena"
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C x - cena oferty "x"
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "cena"
XII. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWINENIA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający w formie pisemnej udzieli Wykonawcy zamówienia.
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 2 - Oświadczenie RODO.
Kontakt:XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
a. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
b. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Malwina Jodłowska, email: miodlowska@skoroszyce.pl. tel. 774318976
c. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
Numer dokumentu:GKM.7225.2.2019.MJ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: