Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-12
Przedmiot ogłoszenia:WYKONANIE MALOWANIA HALI SPORTOWEJ
Organizator:Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
Adres: ul. Sportowa 1, 56-200 Góra
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. górowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 65 543 25 03, 606 755 924
E-mail:
Opis:WYKONANIE MALOWANIA HALI SPORTOWEJ OLIMPIA W GÓRZE

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie malowania hali sportowej Olimpia wraz z oczyszczeniem dachu - zgodnie z załączonym przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. Do malowanie lamperii należy użyć farby akrylowej o wysokim stopniu odporności na szorowanie, tworzącej matową powłokę rozpraszającą światło - grubą i mocną, zmywalną, np. Flügger Flutex 5S lub równoważną. Natomiast do malowania ścian ponad lamperią należy użyć farby akrylowej, tworzącej odporną powierzchnię, która dobrze znosi zwykłe zabrudzenia i czyszczenie, np. Flügger Flutex 5 lub równoważną.

UWAGA! Jeżeli Wykonawca zamierza użyć do malowania powierzchni, farb innych niż materiały referencyjne wskazane powyżej przez Zamawiającą tj. firmy Flügger, winien załączyć do oferty karty materiałowe proponowanych farb, stanowiące dowód ich równoważności. Jeżeli Wykonawca nie załączy w/w kart do oferty, przyjmuje się że wykona malowanie za pomocą farb firmy Flügger Wykonawcy winni przesyłać zapytania i/lub wnioski o zmianę postanowień zawartych w zaproszeniu przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail: okfgora@wp.pl, w przypadku wątpliwości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności zakresem i sposobem realizacji robót. Treść zapytań wraz z odpowiedziami, których treść stanowić będzie integralną część zaproszenia, a zatem i umowy - zostaną niezwłocznie opublikowane na obu stronach, na których opublikowano zaproszenie, jako jego załączniki.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 2019.07.19., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającej, tj. Ośrodek Kultury Fizycznej, ul. Sportowa 1, 56-200 Góra.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.
Otwarcie ofert:6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2019.07.19. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającej.
Termin składania:2019-07-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:

21 dni od daty podpisania umowy. Jest to data zgłoszenia do odbioru.
Wymagania:7. Okres gwarancji: 3 lata na trwałość powłok malarskich,

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- posiadają wiedzę i doświadczenie,

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiająca, w ramach weryfikacji prawa do reprezentowania osoby podpisującej ofertę oraz potwierdzenia, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub którego nie ogłoszono upadłości samodzielnie wygeneruje informację z CEiDG lub KRS.

Oferta Wykonawcy, która zostanie podpisana przez osobę nieumocowaną lub w stosunku, do którego zachodzą wymienione powyżej okoliczności-zostanie odrzucona.

10. Wykonawca wraz z ofertą winien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy-załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym-załącznik nr 5.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

Zamawiająca wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

11. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającą wzorcami (załącznikami do zapytania ofertowego). Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć
dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie. Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy". Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poprawki należy dokonać poprzez skreślenie błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej (opieczętowanej) kopercie w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającej oraz napis: Oferta na wykonanie malowania hali sportowej Olimpia w Górze.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Ceny jednostkowe w ofercie muszą być podane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, muszą być podane w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Ceny muszą uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją
przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe podane w formularzu ofertowym powinny obejmować całokształt prac wraz z robotami pomocniczymi. Podane ceny w formularzu ofertowym będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy.

W postępowaniu ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, wyliczone na podstawie przedmiaru robót wyznaczającego zakres robót do wykonania. Weryfikacja prawidłowości obmiarów leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien zatem przed złożeniem oferty dokonać wizji
lokalnej na obiekcie. Zamawiająca udostępni obiekt po uzgodnieniu telefonicznym z dyrektorem Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze.

13. Kryteria oceny ofert:

Zamawiająca przy wyborze oferty będzie się kierowała następującymi kryteriami oceny ofert: Cena-100 % .

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Podpisanie umowy nastąpi niezwłoczne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiająca zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie Gminy Góra na realizację przedmiotu zamówienia lub
z innego ważnego powodu.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1. Nie złożono żadnej oferty.

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiająca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiające zawarcie ważnej umowy.
Uwagi:2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), na postawie art. 4, pkt. 8.
Kontakt:Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia jest: Ryszard Wawer-Dyrektor Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze, tel.: 65 543 25 03, 606 755 924, e-mail: okfgora@wp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: