Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie materiałów promocyjnych
Organizator:Urząd Gminy Strawczyn
Adres: ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 303 80 02 fax 41 303 81 57, tel. 41 30 38 002 w. 62
Opis:Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna".

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Część 1: Przewodnik po ścieżce dydaktycznej.

Część 2: Spot filmowy.

Część 3: Gadżety promocyjne.

Szczegółowy opis każdej części przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 4 - Przedmiot Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminy Strawczyn, Ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn w sekretariacie - pok. nr 3 do dnia 19.10.2020 r. do godz. 1000.
V.2 Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która:
- będzie zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1,
- będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy,
- będzie posiadać oznaczenia:
Oferta na zamówienie:
Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna"- część..............
Nie otwierać do 19.10.2020 r. godz. 1015
V.3 W ofercie Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty określone w rozdz. III i IV niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.
V.4 W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w rozdz. III i IV pkt. 4.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia wymaganych dokumentów
V.5 Nieuzupełnienie dokumentów przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego spowoduje, że oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę (zostanie odrzucona).
V.6 W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 1015 .
Termin składania:2020-10-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonywania zamówienia - od dnia podpisania umowy do ? 30.10.2020 r.
Wymagania:Finasowanie zamówienia - RPO WŚ 2014-2020 oraz budżet Gminy Strawczyn.
Fakturę/rachunek za wykonaną dostawę należy dostarczyć niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia. Należność za wykonanie dostawy płatna będzie przelewem w terminie 7 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

2. W zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
a) Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
b) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązania wobec Gminy Strawczyn, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
c) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
d) Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

3. Dodatkowe informacje dla biorących udział w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi/dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

III. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW

1. Ofertę cenową - zał. nr 1 (forma dokumentu - oryginał)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (forma dokumentu - oryginał) oraz uzupełniony Załącznik nr 4 (forma dokumentu - oryginał).
3. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub należy wskazać adres ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, aby zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - jeżeli dotyczy.
W przypadku gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi dokumentami i oświadczeniami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
IV.1 Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
IV.2 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
IV.3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
IV.4 Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty, dokumenty wymienione w rozdz. III oraz:
7.1.1 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
7.1.2 Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.1.3 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo muszą być integralną częścią oferty.
7.1.4 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale, kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7.1.5 Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami-załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz dane.
7.1.6 Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
7.1.7 Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść, oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany (nie dopuszcza się stosowania korektora), muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
7.1.8 Oferta zał. nr 1, zał. nr 3, zał. nr 4- muszą być złożone w formie oryginału;
7.1.9 Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.
7.1.10 W przypadku przesyłania ofert pocztą lub kurierem zaleca się złożenie oferty w dwóch kopertach (koperta z ofertą i koperta kurierska/pocztowa).
7.1.11 W przypadku błędnego oznaczenia koperty (nieprawidłowe opakowanie) z ofertą lub braku drugiej koperty w przypadku przesyłania oferty pocztą lub za pośrednictwem kuriera, jeżeli dojdzie do przedterminowego naruszenia koperty z ofertą, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Oferta znajdująca się w przedwcześnie otwartej kopercie nie będzie brana pod uwagę. Wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają Wykonawcę. Wykonawca ma prawo dostarczyć w terminie przewidzianym na składanie ofert kolejną ofertę w kopercie prawidłowo oznaczonej.
7.1.12 Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert z jakimkolwiek elementem treści oferty i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
Termin związania ofertą - 30 dni
7.2 Zamawiający nie przewiduje udzielania w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego usług powtarzających się.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
7.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny - 100% zgodnie ze wzorem C=Cn/Cb x 100 gdzie Cn - cena oferty z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych, Cb - cena oferty badanej, 100 - wskaźnik stały
7.2 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
7.3 Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
7.4 Jeżeli cena oferty złożonej przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
7.5 W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od przyjęcia zlecenia z Zamawiającym, możliwe jest zlecenie przez Zamawiającego następnemu Wykonawcy, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
VII.1 Unieważnia się postępowanie w następujących przypadkach:
7.1.1 nie wpłynęła żadna oferta,
7.1.2 cena oferty najkorzystniejszej (najtańszej) przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył
na realizację zamówienia,
7.1.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
7.1.4 bez podania przyczyny,
7.1.5 w przypadku złożenia ofert dodatkowych o takich samych kwotach.
VIII. POWIADOMIENIE O WYNIKU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

IX. ZAWARCIE UMOWY
7.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty.
7.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w punkcie 7.5.
7.3 Zamawiający nie przewiduje zmian warunków istotnych umowy
X. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Strawczyn (ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, tel. 41 303 80 02)-zwanego dalej ,,Administratorem" lub ,,Zamawiającym".
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm. - zwaną dalej ,,Pzp"), Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. ,,Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna" zwanego dalej ,,zamówieniem".
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO - jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa, przez okres 10 lat.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia.
1) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
a) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
b) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
c) Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu - przy czym, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, a nadto od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO - prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;
1) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp.
10. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), informujemy iż:
o w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
o informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
o skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
o wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Kontakt:Osobami upoważnionymi w imieniu UG Strawczyn do kontaktowania się z wykonawcą i udzielania wyjaśnień jest: Pani Anna Gad - tel. 41 30 38 002 w. 62,
Kod CPV:39294100-0, 92111250-9
Numer dokumentu:ZP.271.2.32.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: