Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16019819 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci długopisów z logo
Organizator:,,CERTOOLS" Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke
Adres: ul. Wspólna 23 B, 95-200 Pabianice
Województwo / powiat: łódzkie, pow. pabianicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:509 650 745
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Wykonanie materiałów promocyjnych w postaci długopisów z logo Zamawiającego w ilości 1500 szt.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w postaci długopisów z logo Zamawiającego w ilości 1500 szt., które Zamawiający będzie zabierał ze sobą na poszczególne imprezy targowo-wystawiennicze, celem lepszej prezentacji i promocji przedsiębiorstwa.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania materiałów promocyjnych w postaci długopisów z logo Zamawiającego w ilości 1500 szt.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych w postaci długopisów z logo Zamawiającego w ilości 1500 szt., które Zamawiający będzie zabierał ze sobą na poszczególne imprezy targowo-wystawiennicze, celem lepszej prezentacji i promocji przedsiębiorstwa.
Specyfikacja:
o rodzaj: długopis metalowy
o kolory: Złoty(375 szt.), Granatowy(375 szt.), Czarny(375 szt.), grafitowy(375 szt.)
o wkład: wymienny
o kolor wkładu: niebieski
o wymiary: 135 x 10 mm
o materiał: metal, aluminium
o rodzaj zdobienia: precyzyjny grawer laserowy - logo Zamawiającego.
o zalecany obszar znakowania: 65,0 x 6,0 mm
o odblokowanie wkładu: wciśnięcie
Wymaganym jest, aby materiały promocyjne uwzględniały elementy graficzne potwierdzające współfinansowanie w ramach RPO WŁ 2014-2020 zgodnie z Kartą Wizualizacji RPO WŁ 2014-2020 dostępną na stronie: http://www.cop.lodzkie.pl/images/Logotypy/KARTA_WIZUALIZACJI_LODZKIE.pdf
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 20-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ostateczny termin składania ofert: 20.09.2018 r., godz. 15.00
2. Oferty należy składać osobiście, bądź listownie do siedziby firmy mieszczącej się pod następującym adresem: ,,CERTOOLS" Spółka Jawna Piotr Czekalski, Krzysztof Hanke, ul. Wspólna 23 B, 95-200 Pabianice
3. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę oferenta oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym;
c) termin realizacji zamówienia;
d) cenę (wartości netto oraz brutto);
e) termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert).
f) oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentu rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
Termin składania:2018-09-20
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Miejscowość: Pabianice
Harmonogram realizacji zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia to 19.10.2018 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będą rozpatrywane,
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty,
W przypadku składania ofert na inne równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień,
Składanie ofert wariantowych względem przedmiotu zamówienia jest niedopuszczalne,
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę,
W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem,
Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
b) okoliczności siły wyższej,
c) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
e) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stalą.
2. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena netto
Punktacja: od 0 do 100 pkt.
Waga: 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bof) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:100.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"CERTOOLS" SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF HANKE
Adres
Wspólna 23 B
95-200 Pabianice
łódzkie , pabianicki
NIP
7310004579
Tytuł projektu
Wdrożenie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa celem wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu
Numer projektu
RPLD.02.02.01-10-0075/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jakub Holwek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509 650 745
Kod CPV:22462000-6
Numer dokumentu:1136647
Źródło: Internet i własne
Załączniki: