Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25962122 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie mebli
Organizator:Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
Adres: ul. Źymirskiego 2, 05-230 Kobyłka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 786 22 44, 22 182 25 80
E-mail:
Opis:Nazwa zamówienia:
Meble do pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i gabinetów stomatologicznych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
Dotyczy zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej MSPZOZ w Kobyłce dla potrzeb osób niepełnosprawnych w oparciu o standard "Dostępność Plus dla Zdrowia"
3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli do pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i gabinetów stomatologicznych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: ,,Dostosowanie pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej MSPZOZ w Kobyłce dla potrzeb osób niepełnosprawnych w oparciu o standard "Dostępność Plus dla Zdrowia". 2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i gabinetów stomatologicznych MSPZOZ w Kobyłce. Meble powinny posiadać następujące cechy: - Szafki w zabudowie z szufladami blum z systemem otwierania Tip On - Korpus: płyta laminowana - Fronty i boki widoczne płyta lakierowana Perfect Sense Matt EGGER - Blat antybakeryjny - Uchwyty techno inox 320 - Oświetlenie: pasek led - Szafki usytuowane na stelażu h 10cm w kolorze rai 7035. 3. Zestawienie mebli zgodnie ze schematami - załącznik nr 2:
Gabinet chiruraicznv: Zabudowa -1 szt. (schematy - str. 8) Gabinet okulistyczny: Zabudowa -1 szt. (schematy - str. 9) Gabinet stomatoloaicznv: Zabudowa - 2 szt. (schematy - str. 11) Zabudowa pod oknem -1 szt. (schematy - str. 7) Stomatoloaia zaciecze: Zabudowa -1 szt. (schematy - str. 10) Biurko dwustronne z Dółka nad blatem: (schematy - str. 4-61 160x90 -1 szt. 140x90 -4 szt. Półka 30x50 cm - 5 szt. Biurko narożne -1 szt. (schematy - str. 1-31 Dwa kontenery z szufladami zamykane zamkiem centralnym. Szafka na dokumenty i komputer z drzwiami przesuwnymi z zamkiem. 4. Meble wykonane z łatwo zmywalnych, nie nasiąkliwych, atestowanych płyt meblowych określonych w ww. opisie. Fronty o odpowiednim stopniu twardości, odporne na uszkodzenia. Blaty łatwo zmywalne, odporne na ścieranie, o cechach antybakteryjnych. Nóżki i uchwyty inox, o podwyższonym stopniu odporności na uszkodzenia. Nóżki dodatkowo wzmocnione - zabezpieczone przed wyrwaniem w wyniku przesuwania, wmontowane we wzmacniający stelaż. Zawiasy i prowadnice wysokiej jakości, odporne na uszkodzenia. Wszystkie zakończenia płyt szczelnie zabezpieczone PCV. Kolorystyka - próbki płyt zaprezentowane Zleceniodawcy przed wykonaniem zlecenia. 5. Przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi schematami -załącznik nr 2. 6. Wymagane udzielenie 3 letniej gwarancji na użytkowanie mebli w zakresie ich trwałości.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 16 października 2023 r. w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, Ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka lub wysłać na adres e-mail sekretariat@mspzoz.pl
Termin składania:2023-10-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 roku, w podziale na poszczególne etapy: - Gabinet chirurgiczny: zabudowa i biurko - do 31 października 2023 r.; - Pozostałe meble - do 30 listopada 2023 r.
Wymagania:2. Tryb udzjelenia zamówienia a) Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego. b) Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) c) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kobyłce", Dział III ,,Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000 zł (netto)", wprowadzonego Zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 06.08.2021 roku
2. Termin płatności 14 dni. 3. Zapłata z tytułu wykonanej dostawy/usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na
dzień ustawowo wolny od pracy, płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego uwzględniającą warunki i zapisy określone w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Kryteria oceny oferty Cena oferty (brutto) -100 %
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli posiada odpowiednie zasoby tj. kwalifikacje zawodowe i zdolności techniczno-organizacyjne oraz uprawnienia i dokumenty wymagane przepisami.
7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu a) Ofertę należy złożyć na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. b) Oferta składana w siedzibie Zamawiającego powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) wykonawcy. c) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
10. Zamawiający dopuszcza negocjacje złożonej oferty.
11. W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów bądź jednego z nich oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12. Termin związania ofertą a) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. c) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Kontakt:Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Monika Czyżewska, tel. 22 786 22 44, e-mail sekretariat@mspzoz.pl
Numer dokumentu:04/ZO/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: