Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18332019 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej
Organizator:Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Adres: Ul. Ks. J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 39 20 108
E-mail:
Opis:Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach sanitarnych i dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowogardzie na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego".
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w
powiecie goleniowskim: "Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina"
finansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w 1 pomieszczeniu sanitarnym
(pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Nowogardzie.
Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
- demontaż instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych (typu LED),
- kompleksowa wymiana przewodów elektrycznych - gniazda wtykowe oraz włączniki
przewody prowadzone podtynkowo,
- montaż systemu przyzywowo-alarmowego na potrzeby osób niepełnosprawnych zgodnie
z obecnymi przepisami - w pomieszczeniu sanitarnym dla osób niepełnosprawnych,
- montaż oprawy awaryjnej,
- montaż przewodu zasilającego rozdzielnie elektryczną,
- położenie warstwy tynku Mp 75 na wcześniej wykonane bruzdy,
- wykonanie pomiarów powykonawczych,
b) wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w 1 pomieszczeniu dydaktycznym
(sala nr 4) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.
Zakres prac:
- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
- demontaż instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych,
- montaż opraw oświetleniowych (typu LED),
- kompleksowa wymiana przewodów elektrycznych - gniazda wtykowe oraz włączniki
przewody prowadzone podtynkowo,
- montaż instalacji teletechnicznej (internet sala nr 4),
- montaż przewodu zasilającego rozdzielnie elektryczną,
- montaż rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami,
- położenie warstwy tynku Mp 75 na wcześniej wykonane bruzdy,
- wykonanie pomiarów powykonawczych.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Oferent powinien dokonać wizji lokalnej
w celu dokładniejszej oceny zakresu robót oraz uzyskania wszystkich niezbędnych
informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia - po wcześniejszym ustaleniu terminu z
Zamawiającym.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami BHP przez wykwalifikowanych
pracowników pracujących pod wykwalifikowanym nadzorem. Wszystkie użyte materiały
muszą posiadać właściwe certyfikaty i aprobaty.
Miejsce i termin składania ofert: o Sposób składania oferty.
Wypełniony w całości formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym
podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w:
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego
17, 72-200 Nowogard lub przesłać pocztą w terminie do 28 listopada 2019 r.
godz. 12;00.
Termin składania:2019-11-28
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
do 30.12. 2019 r.
Wymagania:4. Opis warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne
uprawnienia do wykonywania określonej działalności
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia
o wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu cenowym
(załącznik nr 1) przedstawiając kwotę netto i brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia oraz podać wysokość stawki VAT i załączyć kosztorys ofertowy.
o oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej
lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi
być czytelny lub opisany pieczątką imienną
o jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć zaakceptowany
przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2)
5. Kryterium oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez
Wykonawcę spełniającego określone wymagania. W cenie oferty winny być
skalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np.
koszty dojazdu itp.). Nie będą prowadzone negocjacje ceny.
Oferty w zamkniętych kopertach należy opisać ,,Wykonanie modernizacji instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych i dydaktycznych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie na potrzeby Placówki Wsparcia
Dziennego".
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w
części bez podania przyczyny
o Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Powiatu Goleniowskiego. Informacja o terminie i miejscu podpisania
umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana.
Kontakt:Osoba uprawniona do kontaktów:
Elżbieta Ceranka - wicedyrektor SOSW Nowogard
tel. 913920108
lub 608451826
wicedyrektor@soswnowogard.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: