Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25002714 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-04-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego
Organizator:Urząd Miejski w Radomiu
Adres: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Radom
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (48) 36 20 419; (48) 36 20 424
Opis:Zamówienie - Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w ZSE

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu przy Ul. Wernera 22.

Zakres prac obejmuje:

1. Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne LED, demontaż istniejących opraw oraz montaż opraw energooszczędnych.

Liczba opraw sufitowych do demontażu: 91 szt.

2. Wykonanie pomiarów odbiorczych - wykonanie pomiarów oraz sporządzenie protokołów w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe (zgodnie z Polską Normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie) oraz dostarczenie wszelkich deklaracji i aprobat technicznych, certyfikatów dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych

Dokładna lokalizacja opraw oświetleniowych zostanie wskazana podczas wizji lokalnej w obiekcie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie z napisem ,,Modernizacja oświetlenia w ZSE" do dnia 12.05.2023 r. do godz. 12.00.

Oferty złożone po podanym terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i bez otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia.
Otwarcie ofert:2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023r. o godz. 10.00. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa oferenta.
Termin składania:2023-05-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania usługi od 01.07.2023r. do 15.08.2023r.
Wymagania:1. Wyboru oferenta dokona komisja konkursowa.

4. Formalną przyczyną nieważności oferty będzie wystąpienie choćby jednego z poniższych uchybień:

- nie została zachowana prawidłowa forma oferty,

- oferta została złożona przez oferenta, który nie spełnia warunków wymaganych od oferentów,

- brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów,

- oferta została złożona po terminie składania ofert,

- oferta została złożona w niezamkniętej kopercie.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP szkoły, wskazując firmę (nazwę i jej siedzibę), której ofertę wybrano.
Kontakt:Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 48 3699326.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: