Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie napraw elementów budynku
Organizator:Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Administracyjno-Finansowe w Warszawie
Adres: Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 630 1695, +48226301000
E-mail:
Opis:Ministerstwo Infrastruktury, Biuro Administracyjno-Finansowe, z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 zwane dalej ,,Zamawiającym", zaprasza do składania ofert w związku z prowadzoną procedurą rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw elementów budynku Zamawiającego, zlokalizowanych przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie wyszczególnionych poniżej:

komin wentylacyjny na parkingu zewnętrznym przy budynku C nad pomieszczeniem hydroforni;
właz na parkingu zewnętrznym przy budynku C nad pomieszczeniem magazynowym hydroforni;
komin wentylacyjny wraz z czerpnią powietrza na parkingu zewnętrznym przy budynku C nad pomieszczeniem magazynowym hydroforni;
czerpnia powietrza na parkingu zewnętrznym przy budynku B nad pomieszczeniem magazynowym wentylatorni;
właz na parkingu zewnętrznym przy budynku B nad pomieszczeniem węzła cieplnego;
właz na parkingu zewnętrznym przy budynku B nad pomieszczeniem stacji transformatorowej.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: pawel.gryglaszewski@mi.gov.pl z tematem wiadomości: ,,Naprawy kominków i włazów w Ministerstwie Infrastruktury". Ofertę należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 21 października 2019 r. do godziny 10:00 na adres poczty elektronicznej: pawel.gryglaszewski@mi.gov.pl w formie zeskanowanych dokumentów.
Termin składania:2019-10-21
Wymagania:Oferta musi być podpisana przez Oferenta lub przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Oferenta (w takim przypadku do oferty należy też dołączyć zeskanowany dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta).

Ofertę traktuje się jako złożoną w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do dnia wskazanego powyżej. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina otrzymania oferty drogą elektroniczną przez serwer Zamawiającego).

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy wraz załącznikami.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
Szczegółowe wymagania Zamawiającego, zgodnie z którymi Wykonawca ma zrealizować Zamówienie określa opis przedmiotu zamówienia.
Uwagi:Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w tym ceny, a także ewentualnej rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności.

Ministerstwo Infrastruktury zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie.

Zamawiający zastrzega, że oferta stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie podlega zastrzeżeniu jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy).
Kontakt:W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy kontaktować się z Paweł Gryglaszewski, tel. 22 630 1695, e-mail: pawel.gryglaszewski@mi.gov.pl
KONTAKT

Infolinia Ministerstwa
+48226301000
Źródło: Internet i własne
Załączniki: