Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26405492 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie napraw i serwis systemów alarmowych
Organizator:33 Baza Lotnictwa Transportowego
Adres: Powidz - Osiedle 6, 62-430 Powidz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. słupecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 261544208 fax. 261544111
E-mail:
Opis:Z A P R O S Z E N I E

do złożenia oferty w postępowaniu - zapytanie ofertowe, prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa:

,,Wykonanie napraw i serwis systemów alarmowych
w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego i jednostkach podległych "

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie nr 1.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego Powidz, Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego Powidz oraz Kompleksu Wojskowego (KW) 8748 Kleczew.
Zadanie nr 2.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Powidzu.
Zadanie nr 3.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) w Kaliszu.
Zadanie nr 4.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR) w Koninie.
Zadanie nr 5.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w 16. batalionie remontu lotnisk w Jarocinie.
Zadanie nr 6.
Wykonanie napraw awaryjnych celem utrzymania stałej sprawności technicznej systemów wspomagających ochronę zainstalowanych w 312. kompanii radiotechnicznej Ruchocinek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Miejsce i termin złożenia rozpoznania cenowego:
Ofertę cenową należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem w terminie do dnia 03.01.2024 roku, do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - kancelarii jawnej pokój nr 11, budynek nr 2.
Termin składania:2024-01-03
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12. 2024 roku.
Wymagania:3. Wymagany okres gwarancji:
24 miesiące od daty protokolarnego odbioru systemu lub urządzenia po wykonaniu naprawy tj. po usunięciu wszelkich usterek i wad. Szczegółowe warunki gwarancji zawarto w § 12 wzoru umowy.
4. Propozycja Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru (załącznik nr 1);
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób
i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego;
4) Aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia
o klauzuli POUFNE, wymagane przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych; (dla zadania nr 1-6).
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z dokumentami:
a) wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji - w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014 r. zmian w Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) wprowadzonych Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013r. poz. 829) lub legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.
Przed przystąpieniem do wykonywania usługi wszyscy pracownicy, którzy będą przewidziani do tego celu muszą posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego (dotyczy wszystkich zadań).
b) świadectwo ukończenia kursów w zakresie instalowania lub projektowania systemów alarmowych.
c) poświadczenia bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE dla zadań nr 1-6 oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. z 2019 r. poz. 742).

Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 4 muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oświadczenia składane są w oryginale.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
5.1. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy zawarty w załączniku nr 1 dla wybranego zadania/zadań, na które Wykonawca składa ofertę.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.
5. 2. Cena ofertowa za wykonanie napraw podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym: ocenę stanu technicznego, sporządzenie kosztorysu naprawy, wytworzenie dokumentacji, demontaż i montaż, gwarancję, standardowe materiały montażowe, koszty przejazdu oraz pobytu serwisantów, ubezpieczenie, podatek od towarów i usług VAT i inne. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
Cena może być tylko jedna i nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.3. Cenę za naprawy należy określić jako cenę jednej roboczogodziny realizowaną przez jednego pracownika. W cenie za naprawę (jednej roboczogodziny) nie uwzględnia się wartości użytych do naprawy części zamiennych lub zakupu nowego urządzenia.
5.4. Cena jednej roboczogodziny usuwania awarii/naprawy za każdego pracownika świadczącego usługę w trakcie obowiązywania umowy, określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - pkt 1 w każdym z zadań) nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
5.5. Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
5.6. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
Przykład: liczba 1,275 to w zaokrągleniu 1,28
liczba 1,274 to w zaokrągleniu 1,27

6. Kryterium wyboru oferty:
6.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium, wg wzoru przedstawionego w tabeli:
LP = A + B, gdzie
KRYTERIUM
RANGA (%)

A
CENA 1 (jednej) roboczogodziny (rbh) napraw awaryjnych

80

B
CZAS DOJAZDU DO MIEJSCA WYSTĄPIENIA AWARII
20
LP
Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną (A + B)
RAZEM 100

I. Kryterium: cena oferty (A) - max 80 pkt:

(A) Cena za 1rbh najniższa cena 1 rbh ważnej oferty
napraw awaryjnych = --------------------------------------------- x 100 x 80%
cena 1 rbh badanej oferty

Oferta z najniższą ceną A wskazaną w Formularzu ofertowym otrzymuje maksymalnie 80 punktów. Punktacja za ceny kolejnych ofert wyznaczona zostanie wg powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium 80%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty
w kryterium cena oferty.

II. Kryterium: czas dojazdu do miejsca wystąpienia awarii (B) - max 20%:

Czas dojazdu do miejsca wystąpienia awarii od chwili telefonicznego zgłoszenia
i gotowość do usuwania awarii zrealizowany w czasie krótszym niż 4 godziny:
- za czas dojazdu do 1 godziny, Wykonawca otrzyma - 20 punktów
- za czas dojazdu powyżej 1 godziny do 2 godzin, Wykonawca otrzyma - 15 punktów
- za czas dojazdu powyżej 2 godzin do 3 godzin, Wykonawca otrzyma - 10 punktów
- za czas dojazdu powyżej 3 do 4 godzin Wykonawca nie otrzyma punktów
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wypełni zobowiązania dotyczącego czasu dojazdu do miejsca wystąpienia awarii, Zamawiający uzna, że Wykonawca przyjmuje czas dojazdu do 4 godzin i nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium.
6.2. Punkty otrzymane za wszystkie kryteria (A i B) należy zsumować. Oferta
z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny
i czasu dojazdu do miejsca wystąpienia awarii, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
7. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1) należy ją złożyć w jednej zamkniętej kopercie;
2) na kopercie należy umieścić:

nazwę i adres Zamawiającego:
33. Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6
62-430 Powidz
Kancelaria Jawna

nazwę i adres Wykonawcy

napis: Oferta cenowa na: ,,Wykonanie napraw i serwis systemów alarmowych w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego i jednostkach podległych",

3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrą i słownie,
UWAGA:
Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
nierozpatrywania ofert cenowych złożonych po terminie;
wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty;
poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.
nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny
przetwarzania Państwa danych osobowych na zasadach określonych na stronie internetowej: www.33bltr.wp.mil.pl w zakładce pozostałe - ochrona danych osobowych.
Kontakt:9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- st. kpr. Karol MARYSIAK tel: 261 544 797
- kpr. Tymoteusz KIEŁCZEWSKI, tel.:261 544 797
- kpr. Łukasz REWERS tel: 261-544-797
Źródło: Internet i własne
Załączniki: