Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie napraw remontowych dachu
Organizator:OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu
Adres: ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71-7,85-18-94, faksu 71-785-18-66, tel. 602-611-591
E-mail:
Opis:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:
,,wykonanie napraw remontowych dachu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
zamówienia, w wysokości nie wyższej niż 20% wartości przedmiotu zamówienia.
3.5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały użyte do robót
budowlanych muszą posiadać niezbędne ate'sty, certyfikaty, aprobaty techniczne i muszą być
dopuszczone do stosowania w budownictwie. !
4. Wymagania stawiane wykonawcy:
4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie wykonywania umowy.
4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec
zamawiającego.
4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi.
4.4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez
ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
8.1. Oferty należy przesłać/składać do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 16:00 na adres zamawiającego:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, Kancelaria
Ogólna (parter).
Otwarcie ofert:8.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Ul. T. Zielińskiego 57. 8.3. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej dwóch pracowników zamawiającego.
Termin składania:2020-11-13
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 28 grudnia 2020 r. W przypadku
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
w wyznaczonym terminie, termin zakończenia umowy może zostać przesunięty po uzgodnieniu
z Zamawiającym, nie później jednak niż do 31 marca 2021 r.
r
Wymagania:2. Informacje ogólne
2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019 póz. 1843 ze zm.).
2.2. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: bip.oke.wroc.pl
2.3. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 602-611-591, 71-785-18-55.
6. Sposób przygotowywania oferty
6.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym,
komputerowym albo odręcznym w sposób czytelny.
6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
6.3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem ofertowym, wzór stanowi - załącznik nr 2.
6.4. Do formularza oferty wykonawca dołączy następujące dokumenty:
6.4.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.4.2. podpisane oświadczenie wykonawcy, wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 3,
6.4.3. status prawny wykonawcy, wzór stanowi - załącznik nr 4.
6.5. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym
ogłoszeniu:
6.5.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy, składane są przez wykonawcę w formie oryginału,
6.5.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.1. powyżej, składane są w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
6.7. Ko pe rta/o pa kowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław
i oznaczone w sposób następujący:
OFERTA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
,,wykonanie napraw remontowych dachu OKE we Wrocławiu"
postępowanie nr OKE / WOA / 261 / 62 / 2020
WYKONAWCA:
[nazwa i dane adresowe do kontaktu]
Nie otwierać przed 16 listopada 2020 r. do godziny 9:00
7. Kryterium wyboru oferty
7.1. Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności
złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7.2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zastosuje
następujące kryteria i ich wagi:
kryterium waga
cena oferty (brutto) 100%
7.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty
0 takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert
dodatkowych.
7.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych
wcześniej ofertach.
7.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia
umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
7.6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza
1 spełnia niezbędne wymogi formalne.
8.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej -
bip.oke.Wroc.pl zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zawierające:
8.4.1. kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
8.4.2. nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,
8.4.3. ceny zawarte w ofertach.
8.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
8.6. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie bip.oke.wroc.pl.
9. Zawarcie umowy
9.1. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na
stronie BIP zamawiającego - bip.oke.wroc.pl.
9.2. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
9.3. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy pisemnej, wzór umowy stanowi -
załącznik nr 5.
Kontakt:10. Zapytania o przedmiot zamówienia
Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Jakub Lis, tel. 602-611-591, email:
zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl
Numer dokumentu:OKE / WOA / 261 / 62 / 2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: