Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-03
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nawierzchni dróg
Organizator:Urząd Miejski w Barczewie
Adres: plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89 5148346 w.21, 22 1010202
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/503845
Opis:BI.271.135.2021.WCz ,,Wykonanie nawierzchni dróg z płyt drogowych 1,5 x 3,0 m na Ul. Brzoskwiniowej w miejscowości Łęgajny''
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 ,,Wykonanie nawierzchni dróg z płyt drogowych 1,5 x 3,0 m na Ul. Brzoskwiniowej w miejscowości Łęgajny'' Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi w Łęgajnach z płyt żelbetowych drogowych zgodnie z załączoną mapką. Zakres robót przewiduje: - Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - 337,50 m2 - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego śr. Gr. 25,00 cm - 337,50m2 - Zakup i wbudowanie płyt drogowych żelbetowych 3,00 x 1,50 x 0,15 - 337,50m2 - Ręczne oczyszczenie z namułu dwóch studzienek deszczowych oraz ulicy na powierzchni 100m2 w obrębie tych studzienek. W cenie oferty proszę uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 1 szt. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/503845
Składania : 08-09-2021 11:00:00
Otwarcia : -
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/503845
Termin składania:2021-09-08
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Znak sprawy: BI.271.135.2021.WCz
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu Gminy Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: (89) 514 8346 wew. 21
Adres e - mail: wieslaw.czapiewski@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
,,Wykonanie nawierzchni dróg z płyt drogowych 1,5 x 3,0 m na ul. Brzoskwiniowej w miejscowości Łęgajny''
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi w Łęgajnach z płyt żelbetowych drogowych zgodnie z załączoną mapką.
2.2 Zakres robót przewiduje:
- Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża - 337,50 m2
- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego śr. Gr. 25,00 cm - 337,50m2
- Zakup i wbudowanie płyt drogowych żelbetowych 3,00 x 1,50 x 0,15 - 337,50m2
- Ręczne oczyszczenie z namułu dwóch studzienek deszczowych oraz ulicy na powierzchni 100m2 w obrębie tych studzienek.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do zakończenia całości zadania, które planowane jest na dzień 30.09.2021 r .
4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
4.1 Kryterium oceny ofert - cena 100 % (kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku).
4.2 W przypadku, gdy Zamawiający otrzyma dwie takie same oferty cenowe, zastrzega sobie prawo wezwania do złożenia oferty uzupełniającej. Cena w ofercie uzupełniającej nie może być wyższa niż w ofercie pierwotnej.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. WRAZ Z OFERTĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
1) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia (załączenia do oferty) oryginału dokumentu pełnomocnictwa lub jego kopii poświadczonej notarialnie.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Za pomocą Platformy Zakupowej.
8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez Platformę Zakupową Gminy Barczewo, oferty złożone w inny sposób nie będą wzięte pod uwagę.
Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2021 r. godz. 1100
9. ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający i Wykonawca związani są ofertą 30 dni od daty jej złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Oferty należy sporządzić w języku polskim.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania przez Urząd Miejski w Barczewie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000,00 zł. zatwierdzonym Zarządzeniem Burmistrza Barczewa nr 0050.05.2021 z dnia 04.01.2021 r.
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Warunki udziału w postępowaniu - Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5; (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 4 - Ośw [...].doc
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Edyta Olszewska
Urząd Miejski w Barczewie
plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 503845, BI.271.135.2021.WCz
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: