Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17452312 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Organizator:Urząd Miejski w Paczkowie
Adres: Rynek 1, 48-370 Paczków
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (77)431 67 91 Faks: (77) 544 90 04
Opis:Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie.
4. Zakres prac i warunki w ramach realizacji zadania :
Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z wymaganą dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 43,
na działce 1084/5.
Budynek ma trzy kondygnacje (całkowite podpiwniczenie, dwie kondygnacje nadziemne i poddasze
nieużytkowe), kubatura budynku 4268,64m.
Nową instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i normami.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu inwestycji w celu
szczegółowego określenia robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 12.06.2019r. godz. 12:00
Otwarcie ofert:10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 12.06.2019r. godz. 12:15
Termin składania:2019-06-12
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia: 31.07.2019r.
Wymagania:8. Oznaczenie oferty:
,,Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie"
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania
zamówienia.
Kontakt:6. Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko Sebastian Komaś,
Urząd Miejski, ul. Rynek 1,48-370 Paczków, pok. Nr 3
tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 07:00 - 15:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: