Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18073678 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie nowej instalacji odgromowej
Organizator:Urząd Miejski w Paczkowie
Adres: Rynek 1, 48-370 Paczków
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (77)431 67 91 Faks: (77) 544 90 04
Opis:wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z wymaganą dokumentacją dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie.
4. Zakres prac i warunki w ramach realizacji zadania :
Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z wymaganą dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 43,
na działce 1084/5.
Budynek ma trzy kondygnacje (całkowite podpiwniczenie, dwie kondygnacje nadziemne i poddasze
nieużytkowe), kubatura budynku 4268,64m\\\\\\\\
Nową instalację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i normami.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu inwestycji w celu
szczegółowego określenia robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) oznaczoną jak w pkt. 8, zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 15.10.2019r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski, Rynek 1,48-370 Paczków pok. nr 2, dnia 15.10.2019r. godz. 10:15
Termin składania:2019-10-15
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r.
Wymagania:8. Oznaczenie oferty:
,,Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z niezbędną dokumentacją dla budynku
Przedszkola Publicznego nr 2 w Paczkowie"
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
12. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty".
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami oraz sprzętem zdolnym do wykonania
zamówienia.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z
późniejszymi zmianami).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania
bez wyboru żadnej oferty.
Kontakt:6. Osoba(y) upoważnione do kontaktów:
Imię i nazwisko Sebastian Komaś,
Urząd Miejski, ul. Rynek 1,48-370 Paczków, pok. Nr 3

tel. (77) 431 67 91 wew. 111 lub 115, w godz. 07:00 - 15:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: